English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

İktisat Bölümü yüksek lisans devam eden öğrencilerin, çağdaş iktisat bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslar arası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur.
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur.
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı idli Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5001 İleri Mikro İktisat Zorunlu 3 0 6
İKT 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
İKT 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İKT 5501 Para Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5503 İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli 3 0 6
İKT 5505 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5507 Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5509 İşgücü Piyasaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5511 Matematiksel İktisat Seçmeli 3 0 6
İKT 5515 Turizmde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
İKT 5517 Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum Seçmeli 3 0 6
İKT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5002 İleri Makro İktisat Zorunlu 3 0 6
İKT 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
İKT 5502 Uluslararası İktisat Teorileri Seçmeli 3 0 6
İKT 5504 Uluslararası İktisat Politikaları Seçmeli 3 0 6
İKT 5506 Mikro İktisat Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5508 Turizm Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5510 Kalkınma ve Büyüme Teorisi Seçmeli 3 0 6
İKT 5512 Yenilik Ekonomisi ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 5514 Varlık Piyasaları ve Dinamik Ekonomiler Seçmeli 3 0 6
İKT 5516 Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy. Seçmeli 3 0 6
İKT 5518 İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 5520 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 6
İKT 5522 Enerji ve Toplum Seçmeli 3 0 6
İKT 5524 İleri Ekonometri Seçmeli 3 0 6
İKT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İKT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İKT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İleri Mikro İktisat554455351314111
Seminer55555444344    
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği323113444444421
Para Teorisi ve Politikası344112344111111
İktisadi Düşünceler Tarihi3312213341 1323
Çevre Ekonomisi144144114144141
Sanayileşme Politikaları441454144111111
İşgücü Piyasaları533344232444242
Matematiksel İktisat145134134215411
Turizmde Güncel Sorunlar512123144211121
Küreselleşme, Ekonomi ve Toplum442143111111311
Uzmanlık Alan Dersi55555444344    
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İleri Makro İktisat443544444444411
Seminer55555444344    
Uluslararası İktisat Teorileri542121132114151
Uluslararası İktisat Politikaları542355332114151
Mikro İktisat Politikası534142244213111
Turizm Ekonomisi512123144211121
Kalkınma ve Büyüme Teorisi554554243115151
Yenilik Ekonomisi ve Politikası512123144211121
Varlık Piyasaları ve Dinamik Ekonomiler325125151113111
Dışa Açık Eko. ve Döviz Kuru Piy. 442143111121211
İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi325125151113111
Uygulamalı Ekonometri3552 3134315141
Enerji ve Toplum114444114144141
İleri Ekonometri355234134315141
Uzmanlık Alan Dersi55555444344    
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması55555555554    
Uzmanlık Alan Dersi55555444344    
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması55555555554    
Uzmanlık Alan Dersi55555444344    
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık