English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

İktisat Bölümü tezsiz yüksek lisans devam eden öğrencilerin, çağdaş iktisat biliminin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslar arası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur.
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur.
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

İkinci Öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKO 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
EKO 7501 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 6
EKO 7503 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 6
EKO 7505 Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular Seçmeli 3 0 6
EKO 7507 Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
EKO 7509 Enerji Ekonomisi ve Finansmanı Seçmeli 3 0 6
EKO 7511 Finansal Krizler ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EKO 7513 Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
EKO 7515 Para ve Banka Seçmeli 3 0 6
EKO 7517 Sermaye Piyasaları Analizi Seçmeli 3 0 6
EKO 7519 Teknoloji ve Sanayi Politikaları Seçmeli 3 0 6
EKO 7521 Uluslararası Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKO 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
EKO 7502 Finansal Ekonomi Zorunlu 3 0 6
EKO 7504 Uluslararası Ekonomi Zorunlu 3 0 6
EKO 7506 Finansal Piyasalar ve Uluslararası Mali Kuruluşlar Seçmeli 3 0 6
EKO 7508 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
EKO 7510 Finans ve Ekonomide Sayısal Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
EKO 7512 Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EKO 7514 Ticari Bankalarda Fon Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EKO 7516 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
EKO 7518 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
EKO 7520 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EKO 7522 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi55555444454    
Mikro Ekonomi444434444444411
Makro Ekonomi443434444444411
Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular232424444444411
Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme342324443434411
Enerji Ekonomisi ve Finansmanı554455351314111
Finansal Krizler ve Yönetimi325125151113111
Finansal Yönetim53555551242    
Para ve Banka551555151331454
Sermaye Piyasaları Analizi43433421242    
Teknoloji ve Sanayi Politikaları333323133311141
Uluslararası Rekabet Stratejileri               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi55555444454    
Finansal Ekonomi144444114114141
Uluslararası Ekonomi1111113111111  
Finansal Piyasalar ve Uluslararası Mali Kuruluşlar551555151331454
Finansal Tablolar Analizi53445534343    
Finans ve Ekonomide Sayısal Uygulamalar53544535342    
Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi53555541242    
Ticari Bankalarda Fon Yönetimi5    55        
Türkiye Ekonomisi431354334111131
Uluslararası Finans55544411111    
Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi455353111111   
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi211111233121115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık