English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

İktisat Bölümü tezsiz yüksek lisans devam eden öğrencilerin, çağdaş iktisat biliminin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslar arası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur.
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur.
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 60 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, dönem projesini (30 AKTS) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Uzaktan Eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKO 8000 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 1 30
EKO 8501 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8503 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8505 ÇOKULUSLU ŞERKETLER VE KÜRESELLEŞMEDEKİ KONURLAR Seçmeli 3 0 6
EKO 8507 DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli 3 0 6
EKO 8509 ENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSMANI Seçmeli 3 0 6
EKO 8511 FİNANSAL KRİZLER VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8513 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 6
EKO 8515 PARA VE BANKA Seçmeli 3 0 6
EKO 8517 SERMAYE PİYASALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8519 TEKNOLOJİ VE SANAYİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 6
EKO 8521 ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8523 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EKO 8000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
EKO 8502 FİNANSAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8504 ULUSLARARASI EKONOMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8506 FİNANSAL PİYASALAR VE ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 6
EKO 8508 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8510 FİNANS VE EKONOMİDE SAYISAL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
EKO 8512 RİSK EKONOMİSİ VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8514 TİCARİ BANKALARDA FON YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8516 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8518 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 6
EKO 8520 ULUSLARARASI YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8522 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EKO 8524 VERGİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
EKO 8526 YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
DÖNEM PROJESİ55555444454    
MİKRO EKONOMİ444434444444411
MAKRO EKONOMİ443434444444411
ÇOKULUSLU ŞERKETLER VE KÜRESELLEŞMEDEKİ KONURLAR232424444444411
DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME342324443434411
ENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSMANI554455351314111
FİNANSAL KRİZLER VE YÖNETİMİ 25125151113111
FİNANSAL YÖNETİM53555551242    
PARA VE BANKA551555151331454
SERMAYE PİYASALARI ANALİZİ43433421242    
TEKNOLOJİ VE SANAYİ POLİTİKALARI333323133311141
ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ333324444444411
VERGİ HUKUKU               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi55555444454    
FİNANSAL EKONOMİ144444114114141
ULUSLARARASI EKONOMİ1111113111111  
FİNANSAL PİYASALAR VE ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR551555151331454
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ53445534343    
FİNANS VE EKONOMİDE SAYISAL UYGULAMALAR53544535342    
RİSK EKONOMİSİ VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ53555541242    
TİCARİ BANKALARDA FON YÖNETİMİ5    55        
TÜRKİYE EKONOMİSİ431354334111131
ULUSLARARASI FİNANS55544411111    
ULUSLARARASI YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ455 53111111   
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ211111233121115
VERGİ UYGULAMALARI333334444444411
YENİLİK EKONOMİSİ VE POLİTİKASI512123144211121
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık