English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksel Lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman alanında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Bölümü yüksek lisans devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı işletmecilik alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finans alanlarındaki uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- İşletme alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- İşletme alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- İşletme bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- İşletme alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- İşletme alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın iş bulma imkanları genel olarak şöyle sıralanabilir: KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
İŞL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İŞL 5501 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5503 Örgüt Ve Çevre Seçmeli 3 0 6
İŞL 5505 Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5507 Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 6
İŞL 5509 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
İŞL 5511 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5513 Finansal Yönetim I Seçmeli 3 0 6
İŞL 5515 Sermaye Bütçelemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5517 Firma Değerlemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5519 Yeni Finansal Teknikler Seçmeli 3 0 6
İŞL 5521 Türk Finans Sistemi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5523 Finansal Analiz Ve Planlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5525 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5527 Doğrusal Olmayan Programlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5529 Yapay Zeka Modelleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5533 Finansal Tablolar Ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5535 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5537 Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5539 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5541 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5543 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
İŞL 5545 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5547 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 6
İŞL 5549 Reklamcılık Seçmeli 3 0 6
İŞL 5551 Muhasebe Kuramları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
İŞL 5502 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
İŞL 5504 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
İŞL 5506 Çağdaş Yönetim Kuramı Seçmeli 3 0 6
İŞL 5508 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
İŞL 5510 Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5512 Örgütsel Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5514 Yönetimde Örnek Olay Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5516 Finansal Yönetim II Seçmeli 3 0 6
İŞL 5518 Finansal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5520 Sermaye Piyasası Ve Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5522 Finansal Yönetimde Örnek Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
İŞL 5524 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5526 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
İŞL 5528 Çok Değişkenli İstatistik Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5530 Bulanık Mantık Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5532 İşletmelerde Ekonometrik Modeller Seçmeli 3 0 6
İŞL 5534 Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5536 Muhasebe Hukuku Seçmeli 3 0 6
İŞL 5538 Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5540 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5542 Sektörel Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5544 Muhasebede Değerleme İşlemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5546 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5548 Çağdaş Satış Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5552 Güncel Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5554 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 6
İŞL 5556 Nicel Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5558 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İŞL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İŞL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555444344
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44353544534
İnsan Kaynakları Yönetimi43555531243
Örgüt Ve Çevre44545551243
Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri22444435231
Örgüt Kültürü34455441454
Örgüt Kuramı55555531 43
Yönetim Bilişim Sistemleri33534434353
Finansal Yönetim I53555541242
Sermaye Bütçelemesi43433421242
Firma Değerlemesi53555541242
Yeni Finansal Teknikler43555551242
Türk Finans Sistemi44133111111
Finansal Analiz Ve Planlama43433421252
İşletmelerde Karar Verme Teknikleri44554334253
Doğrusal Olmayan Programlama53544535342
Yapay Zeka Modelleri53544535342
Finansal Tablolar Ve Analiz Teknikleri53445534343
Muhasebe Denetimi53445534443
Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular53445534343
Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular55544511552
Stratejik Pazarlama Yönetimi54534542243
Halkla İlişkiler44544551443
Marka Yönetimi23343353555
Hizmet Pazarlaması33413341343
Reklamcılık33444455544
Muhasebe Kuramları55544511552
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555443454
Stratejik Yönetim55555551454
Uluslararası İşletmecilik44555551354
Çağdaş Yönetim Kuramı455555 1454
Örgütsel Davranış35555541454
Yeni Yönetim Yaklaşımları34555541354
Örgütsel Nitel Araştırma Yöntemleri22554435232
Yönetimde Örnek Olay Çözümlemeleri33454451344
Finansal Yönetim II53555541242
Finansal Risk Yönetimi53555541242
Sermaye Piyasası Ve Analizi43433421242
Finansal Yönetimde Örnek Uygulamalar43433421242
Portföy Yönetimi55445411141
Uluslararası Finans55544411111
Çok Değişkenli İstatistik Analizi44545435452
Bulanık Mantık Uygulamaları53544535342
İşletmelerde Ekonometrik Modeller53544535342
Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular55544511552
Muhasebe Hukuku53445534543
Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları53445534343
Finansal Raporlama Standartları53445534443
Sektörel Muhasebe Uygulamaları53445534343
Muhasebede Değerleme İşlemleri53445534343
Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları44534335232
Çağdaş Satış Teknikleri45414441433
Güncel Pazarlama Yaklaşımları45424333353
Yenilikçilik ve Girişimcilik55534452342
Nicel Karar Verme Teknikleri54434435442
Uluslararası Pazarlama454343 3544
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması55555555554
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması 55555555555
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık