English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman alanında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş finans ve muhasebe bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı muhasebe finansman alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, muhasebe ve finans uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır
2- Muhasebe finansman alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar
3- Muhasebe finansman alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Muhasebe finansman bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- Muhasebe finansman alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Muhasebe finansman alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız muhasebe ve finans alanında uzmanlaşarak serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM), bağımsız denetim gibi alanlarda iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca bu alanlarda kendi işlerinin sahibi olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MUF 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MUF5501 Muhasebe Kuramları Seçmeli 3 0 6
MUF5503 Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5505 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5507 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5509 Muhasebe Meslek Etiği Seçmeli 3 0 6
MUF5511 Muhasebe Hukuku Seçmeli 3 0 6
MUF5513 Muhasebe Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 6
MUF5517 Modern Finansman Temelleri Seçmeli 3 0 6
MUF5519 İşletme Finansmanı Seçmeli 3 0 6
MUF5521 Finansta Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5523 Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
MUF5525 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 6
MUF5527 Türev Ürün Piyasaları Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
MUF 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5502 Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5504 Maliyet Analizleri ve Bütçeleme Seçmeli 3 0 6
MUF5506 Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MUF5508 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
MUF5510 Muhasebede Değerleme İşlemleri Seçmeli 3 0 6
MUF5512 Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MUF5514 Denetim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MUF5516 Uzmanlık Muhasebeleri Seçmeli 3 0 6
MUF5518 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5520 Finansal Kurumlar ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5522 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 6
MUF5524 Gayrimenkul Finansmanı Seçmeli 3 0 6
MUF5526 Değere Dayalı Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
MUF5528 Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MUF 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44554544444
Uzmanlık Alan Dersi 55555444345
Seminer55555444345
Muhasebe Kuramları45423311433
Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular54444423444
Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular54455411334
Muhasebe Denetimi34534534345
Muhasebe Meslek Etiği33434311534
Muhasebe Hukuku43433431544
Muhasebe Bilgi Sistemi44544425534
Modern Finansman Temelleri35434432343
İşletme Finansmanı45444512343
Finansta Seçilmiş Konular34444523444
Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim33343342433
Yatırım Analizi45545423445
Türev Ürün Piyasaları33343433433
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555444345
Uzmanlık Alan Dersi55555444345
Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular44455533444
Maliyet Analizleri ve Bütçeleme44544533434
Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları44434333534
Finansal Raporlama Standartları43433442443
Muhasebede Değerleme İşlemleri54443 34434
Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri55545435444
Denetim Uygulamaları32444424544
Uzmanlık Muhasebeleri43445433434
Portföy Yönetimi45455434543
Finansal Kurumlar ve Yönetimi 33433422423
Davranışsal Finans31233321323
Gayrimenkul Finansmanı12222412412
Değere Dayalı Finansal Yönetim22433433422
Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi33443323423
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi24432434324
Tez Çalışması55555444345
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması 54354555443
Uzmanlık Alan Dersi34534544543
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık