Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek lisans

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992/Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı üretim yönetimi ve pazarlama alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, üretim yönetimi ve pazarlama uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Üretim yönetimi ve pazarlama alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- Üretim yönetimi ve pazarlama alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Üretim yönetimi ve pazarlama bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- Üretim yönetimi ve pazarlama alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 120 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız üretim yönetimi ve pazarlama alanında uzmanlaşarak özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde ilgili birimlerde görev alabilir, üretim ve pazarlama kapsamında oldukça geniş bir yelpazede iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca bu alanlarda kendi işlerinin sahibi olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Marangoz

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
UYP 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
UYP 5501 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5503 Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 6
UYP 5505 Çağdaş Satış Teknikleri Seçmeli 3 0 6
UYP 5507 Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Seçmeli 3 0 6
UYP 5509 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 6
UYP 5511 Perakende Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5513 Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
UYP 5515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5517 İleri Üretim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
UYP 5519 Proje Yönetimi ve Analizi Seçmeli 3 0 6
UYP 5521 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
UYP 5523 Tüketici Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
UYP 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
UYP 5502 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5504 Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 6
UYP 5506 Marka Stratejileri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5508 İnternet Ortamı ve Pazarlama Seçmeli 3 0 6
UYP 5510 Uluslararası Pazarlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
UYP 5512 Pazarlama Sorunları ve Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
UYP 5514 Pazarlamada Etik Konular Seçmeli 3 0 6
UYP 5516 Halkla İlişkiler Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5518 Reklam ve Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5520 Çok Değişkenli Analizler Seçmeli 3 0 6
UYP 5522 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5524 Stok Planlama ve Denetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UYP 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UYP 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44434421434
Stratejik Pazarlama Yönetimi           
Rekabet Stratejileri 34443321534
Çağdaş Satış Teknikleri 43453433433
Hizmet İşletmelerinde Pazarlama33433322333
Endüstriyel Pazarlama33433322333
Perakende Pazarlama Yönetimi33433312343
Pazarlamada Güncel Konular 54544444443
Bütünleşik Pazarlama İletişimi44544423434
İleri Üretim Teknikleri 43433324333
Proje Yönetimi ve Analizi44443323444
Kalite Yönetim Sistemleri33433311333
Tüketici Araştırmaları45554423443
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Müşteri İlişkileri Yönetimi43434423433
Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi44544434444
Marka Stratejileri ve Yönetimi44443423444
İnternet Ortamı ve Pazarlama45444434344
Uluslararası Pazarlama Uygulamaları 44344343343
Pazarlama Sorunları ve Yaklaşımları54545422443
Pazarlamada Etik Konular444354115 5
Halkla İlişkiler Yönetimi44444423344
Reklam ve Reklam Yönetimi 45444423343
Çok Değişkenli Analizler44343324343
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi33343413333
Stok Planlama ve Denetimi33333312333
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması 55555555554
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık