English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Bu anabilim dalında eğitim almak isteyen adayların; a) Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları, c) Anabilim dalınca yapılan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler 10 ders yükünü ve 1 Bitirme projesini tamamlamalı ve en az 90 kredilik ders almalıdırlar.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Kamu Yönetimi Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili derinlemesine bilgi edinir.
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında lisans düzeyinde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyine taşıma ve derinleştirme becerisini kazanır.
3- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk disiplinleri arasındaki etkileşimi açıklar.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katlım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerinin ve uygulamaların analizini yapar.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini ve bu alanda yaşanan sorunları eleştirel olarak değerlendirir.
7- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı derinlemesine bilgiye ve donanıma sahip olur.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanındaki iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini analiz eder ve bu ilişkileri etkin bir biçimde yürütür.
12- Bir yabancı dili kullanarak, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki yeni gelişmeleri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Kamu yönetimi alanında bilgi üretimi ve analiz için gerekli düzeyde kaynak taraması, veri toplama ve verilerin analizine yardımcı olacak bilgi teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olmak için öğrencilerin 10 ders yükünü ve Bitirme Projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Yüksek Lisans mezunları çeşitli kamu kurumlarında, bankalarda ve özel sektörde iş imkanına sahiptir. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından bir üst kademe olan Doktora Programlarına geçiş bulunmamaktadır. Bu nedenle Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin bir üst kademe eğitim aşamasına geçebilmeleri için Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Türü

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 7501 Siyasal ve Sosyal Kuram Seçmeli 3 0 6
KAY 7503 Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim Seçmeli 3 0 6
KAY 7505 Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent Seçmeli 3 0 6
KAY 7507 Sosyal Bilimlerde Yöntem Seçmeli 3 0 6
KAY 7509 Din ve Devlet İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7511 Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7513 Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma Seçmeli 3 0 6
KAY 7515 Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7517 Devlet Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7519 Hükümet Sistemleri Seçmeli 3 0 6
KAY 7521 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
KAY 7523 Anayasal Demokrasi Seçmeli 3 0 6
KAY 7525 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
KAY 7527 Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm Seçmeli 3 0 6
KAY 7529 Özgürlükler Hukuku Seçmeli 3 0 6
KAY 7530 Kamuda Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 7531 Çevre Felsefesi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
KAY 7502 Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 6
KAY 7504 Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7506 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 3 0 6
KAY 7508 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
KAY 7510 Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 7512 Kamu Politikalarının Analizi Seçmeli 3 0 6
KAY 7514 Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3 0 6
KAY 7516 Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KAY 7518 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
KAY 7520 Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
KAY 7522 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
KAY 7524 Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 6
KAY 7526 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 6
KAY 7528 Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 6
KAY 7530-1 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
KAY 7532 Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Siyasal ve Sosyal Kuram5555454252452
Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim5555544554543
Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent5434124255343
Sosyal Bilimlerde Yöntem2332 25    35
Din ve Devlet İlişkisi553514124 125
Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları3544331 5 434
Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma5554555453545
Bilgi Toplumu ve E-Devlet Uygulamaları5545545443545
Devlet Teorisi5 3415424 115
Hükümet Sistemleri553515424 115
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar5555454252452
Anayasal Demokrasi3332351552324
Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim5555535545544
Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm5435244253243
Özgürlükler Hukuku132  21111   
Kamuda Performans Yönetimi5555535544545
Çevre Felsefesi4524112255343
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Dönem Projesi34321 311    
Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler553514134 125
Avrupa Konseyi ve Mekanizmaları5555555555335
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler5545342 5 343
Uluslararası Örgütler3345554553434
Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları5434251 4 454
Kamu Politikalarının Analizi5555555252452
Kent Ekonomisi, Küreselleşme ve Yerelleşme5534212415543
Türkiye'de Siyaset ve Bürokrasi İlişkisi4453251 3 544
Yeni Toplumsal Hareketler5443 32 42121
Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar3433351231224
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar5533 3 24222 
Çevre Politikaları55554 4555445
Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları5432124155443
Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi5555544554444
Bilim Felsefesi3444342323233
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik4343323333322
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık