English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Mezunu Sosyolog

Kabul Koşulları

Programa kabul için; Mezuniyet not ortalaması, Ales Sınav Notu, Yabancı Dil Sınav Notu ve Sosyoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınavda gerekli başarıyı göstermek gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında öncelikle farklı alanlardan gelen Lisans derecesine sahip mezunlar için 2 ders dönemi boyunca belirli temel alanlar üzerinden bilimsel ve yöntemsel tartışmalara ilişkin alan derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık dersleri verilmektedir. Farklı alanlardan mezun öğrenciler Bilimsel Hazırlık aldıktan sonra, Sosyoloji mezunu öğrenciler ise doğrudan ders dönemine başlayarak önce ders dönemini, ilgili ders havuzundan zorunlu ve seçmeli dersleri seçerek tamamlamaları gerekmektedir. Sonrasında alana uygun bir çalışma konusu belirleyerek ilgili alanda bir tez önerisi sunması ve bu tezin tamamlanarak savunmasının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İlgili programın öğrencisi bu şartlarda yeterlilik sağlayarak mezun olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi alabilmek ve öğrenci olabilmek için Sosyoloji Lisans Derecesine sahip olmak ya da öğrencilerin ilgili ilanlarda açıkça belirtilen bölümlerin lisans diplomalarına sahip olması beklenmektedir.

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuş ve ilk öğretim elemanı olarak atanan Araş. Gör. Muammer TUNA doktora öğrenimi için ABD’ye gitmiştir. 1995 yılında bölüme Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ ve Yrd. Doç. Dr. Nurgün OKTİK atanmıştır. Bölüm başkanlığını 1995 yılında vekâleten Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, 1996 yılından 2003 yılı Ocak ayına kadar Yrd. Doç Dr. Nurgün OKTİK aslen yürütmüştür. Ocak 2003 - Mart 2003 arası Doç. Dr. Ayşe DURAKBAŞA, Mart 2003 - Eylül 2003 arası Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ, Eylül 2003 - Kasım 2004 tarihleri arasında tekrar Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmişlerdir. Kasım 2004’te Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Muammer TUNA atanmıştır ve 22 Ekim 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. 22 Ekim 2010 tarihinde Bölüm Başkanlığına atanan Prof. Dr. Nurgün OKTİK, Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılmasıyla görevi sona ermiştir. 5 Şubat 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ vekalet etmiştir. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığına 30 Haziran 2011 tarihinde Prof. Dr. Muammer TUNA yeniden, asaleten atanmıştır.Sosyoloji Yüksek Lisans programı 1999 yılından itibaren eğitim vermektedir.

Program Profili

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, sosyolojik bilgi ve düşünme yetisini lisans üstü düzeydeki derslerle birlikte, bölümdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda toplumsal yapı araştırmaları, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, kadın çalışmaları, çevre sosyolojisi, kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar, gelişme sosyolojisi, din sosyolojisi, modernleşme sosyolojisi, turizm sosyolojisi ve suç sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlık dersleri verilmektedir. Söz konusu bu eğitimle lisans üstü derecesi almış kişilerin uzman sosyolog olarak topluma kazandırılması amaçlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyolojik kuram ve kavramları derinlemesine tartışıp,yorumlamak ve ileri düzeyde analitik ilişkiler kurabilmek.
2- Akademik gelişimine yön verebilecek ilgi alanlarında belirli teorik ve yöntemsel bilgiyi edinebilmek.
3- Sosyolojinin kuramsal ve yöntemsel temelleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, toplumsal dünyayı klasik, çağdaş ve/veya postmodern teorilerle açıklayabilmek.
4- Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin epistemelojik kökeni hakkında bilgi sahibi olarak, bilimsel bilgi edinme sürecini tasarlayabilmek, gerekli teknikleri kullanabilmek.
5- Toplumsal hayattaki olguları araştırma sorunsalı haline getirebilmek, bunun için gerekli sosyolojik yaklaşımları kavramsal düzeyde tartışabilmek.
6- Çok disiplinli yaklaşımları kavramış olup, akademik düzeyde disiplinler arası ilişkiyi kurabilmek ve tarih, felsefe, antropoloji, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi gibi diğer sosyal disiplinlerle ilişkili olarak kullanabilmek.
7- Toplumsal hayata ve kültürel hayata yayılmış olan güç ilişkilerini sorgulayabilmek, toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak.
8- Sosyolojik bilgiyi gündelik yaşamında kullanabilmek; toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, katılımcı ve demokratik bir tutum geliştirerek konum alabilmek.
9- İnsan hakları, sosyal adalet, eşitsizlik, çevre, toplumsal cinsiyet ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık ve duyarlılık geliştirmek.
10- Önyargılardan ve ötekileştirmelerden arınmış, bilimsel bilgi üretebilmek.
11- Güncel toplumsal olguları ve toplumsal değişim ve hareketliliği analiz edebilmek.
12- Etik ilkeleri gözeterek akademik hayatta, sosyolojik bakış açısıyla toplumsal olaylara farklı bakışlar ve eleştirel yaklaşımlar geliştirebilmek.
13- Farklı veri kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgi üretebilmek; ürettiği bilgiyi yazılı ve sözlü biçimde paylaşabilmek.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program kapsamında ölçme değerlendirme yazılı sınavlar, sözlü sunumlar ve verilen ödevler kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Program bu ölçme değerlendirme kanalıyla hem yazılı hem de sözlü becerileri yüksek uzman sosyolog yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek Lisans programından mezun olabilmek için programa kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencilerinin ilk olarak ders aşamasında belirlenen seçmeli ve zorunlu dersleri tamamlamış olmaları sonrasında da ilgili alanla ilgili bir tez önerisi ardından tez sürecini tamamlamış olması beklenmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın akademik kariyer olanakları konusunda eğitimlerini sürdürme imkanlarının yanı sıra, bakanlıklara bağlı çeşitli birimlerde ve çeşitli kurumlarda "Uzman Sosyolog" olarak çalışma imkanı bulunmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Program mezunları doktora derecesi alabilmek adına almış oldukları sosyoloji yüksek lisans programındaki başarı derecelerini sunarak bir üst kademeye geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim. Bu programın amacı verdiği örgün eğitim ile Sosyoloji Anabilim Dalında uzmanlık derecesi kazanmış bir sosyolog olarak mezunlar vermek ve bu konuda toplumsal fayda sağlayan projeler, çalışmalar üretmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Muammer TUNA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Muammer TUNA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5001 Sosyoloji Teorileri Zorunlu 3 0 6
SOS 5005 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
SOS 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SOS 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SOS 5501 Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri I Seçmeli 3 0 6
SOS 5503 Göç ve Kentleşme Seçmeli 3 0 6
SOS 5507 Eleştirel Sosyoloji Seçmeli 3 0 6
SOS 5509 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Seçmeli 3 0 6
SOS 5510 Modernite Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5515 Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri II Seçmeli 3 0 6
SOS 5517 İleri Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5519 Çevre ve Toplum Seçmeli 3 0 6
SOS 5521 Sosyal Bilimlerin Felsefesi Seçmeli 3 0 6
SOS 5523 Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 5524 Temel Metin Okumaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5525 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
SOS 5529 Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik Seçmeli 3 0 6
SOS 5530 Çocuk Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5531 İleri Sınıf Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5533 Uluslararası Göç, Küreselleşme ve Yurttaşlık Seçmeli 3 0 6
SOS 5535 Nüfus Bilim Ve Temel Nüfus Hareketleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
SOS 5502 Sosyal Yapı ve Değişme Seçmeli 3 0 6
SOS 5504 Çağdaş Toplumlarda Din Tartışması Seçmeli 3 0 6
SOS 5506 Kültür İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5508 Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
SOS 5512 Kimlik Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5513 Historiografi Seçmeli 3 0 6
SOS 5514 Medya Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5516 Ortadoğu Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5518 Demokrasi Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5520 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
SOS 5522 Güncel Sosyoloji Seçmeli 3 0 6
SOS 5526 Ekonomik Demografya Seçmeli 3 0 6
SOS 5534 Göçün Yarattığı Toplumsal Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SOS 5536 Yaşlılık Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5538 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem Seçmeli 3 0 6
SOS 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SOS 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SOS 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sosyoloji Teorileri434344344444411
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri555554334343322
Seminer454433333334411
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği555555555555555
Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri I 555433334435522
Göç ve Kentleşme555555555555544
Eleştirel Sosyoloji555555555555544
Türkiyenin Toplumsal Yapısı345445445434411
Modernite Tartışmaları552135554333411
Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri II344332222222222
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri455444555555533
Çevre ve Toplum555555555555555
Sosyal Bilimlerin Felsefesi554534444444422
Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar554455444444422
Temel Metin Okumaları445444433434311
Yeni Toplumsal Hareketler 334344343434411
Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik 444435555454522
Çocuk Çalışmaları 555555545454455
İleri Sınıf Tartışmaları 5555 4544555322
Uluslararası Göç, Küreselleşme ve Yurttaşlık               
Nüfus Bilim Ve Temel Nüfus Hareketleri555555553344555
Uzmanlık Alan Dersi422222333444411
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555555453553453
Sosyal Yapı ve Değişme333334324343311
Çağdaş Toplumlarda Din Tartışması455555555554545
Kültür İncelemeleri545554555545555
Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika555555554445555
Kimlik Tartışmaları554453545445454
Historiografi 555555555555555
Medya Araştırmaları555554555555545
Ortadoğu Çalışmaları552135554333411
Demokrasi Tartışmaları444433333333411
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular 445544333334411
Güncel Sosyoloji555554545454555
Ekonomik Demografya555554544545555
Göçün Yarattığı Toplumsal Sorunlar               
Yaşlılık Çalışmaları               
Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem355553333534511
Uzmanlık Alan Dersi555555555553353
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması455333344444411
Uzmanlık Alan Dersi555555555555344
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık