English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine (Bilim Doktoru) sahip olunur.

Kabul Koşulları

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programına kabul için, adayların Tarih lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için öğrenciler, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) ders (Z/S), seminer, uzmanlık alan derslerinin tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı ilgili Anabilim Dalı onayı ile belirlenir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimine 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında II. Öğretim Programı açılmış; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Osmanlı Türkçesini öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Tarih alanında bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel çalışmalarında bunları uygular.
4- Tarih disiplini sayesinde kazanmış olduğu zihin bağımsızlığı ile geçmişin doğru bilgisini arar, geleceği daha iyi yorumlar, yeni bilgi ve düşüncelere açık bir şekilde ülkesinin maddi manevi değerlerine katkıda bulunur.
5- Arşivleri tanır ve bilimsel çalışmalarında arşiv kaynaklarını kullanır.
6- Öğrenmiş olduğu tarih metodolojisi sayesinde tarihle ilgili kavramları, düşünceleri, bilim dünyasında tanınmamış olguları tanımlayarak analiz eder, yorumlar ve bulgularıyla toplum kalkınmasına perspektif sunar.
7- Tarih disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
8- Tarih disiplini ile ilgili çalışmalarında ve incelediği olguların analiz, yorum ve sentezlerinde tarafsız ve önyargısız davranır; sosyal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
9- Geçmişin ortak kültür mirasını tanıyarak, içinde yşadığı toplumun gelecekte gelişme yeteneğine olan inancının güçlenmesini sağlar.
10- Geçmişi öğrenerek günümüzü daha iyi değerlendirir.
11- Tarih alanında analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olur.
12- Tarih disiplini ile ilgili elde ettiği verileri açıklar biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
13- Bir yabancı dili B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Yüksel Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz doktora yaparak akademisyen olabilmek için çalışmalarına devam edebilmektedir. Bunun yanında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Belediye Kent Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde hem farklı disiplinlerde hem de kendi alanlarında "doktora" programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü - Örgün

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bayram AKÇA (bakca@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Mehmet Sait BENEK (m.s.benek@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TAR 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TAR 5501 Osmanlı Paleoğrafyası Seçmeli 3 0 6
TAR 5503 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Doğu ve Güney Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 5505 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5507 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 5509 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu Beylikleri Seçmeli 3 0 6
TAR 5511 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 5513 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5515 Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5517 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5519 Modern Türkiye Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5521 Çağdaş Dünya Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5523 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5525 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili Seçmeli 3 0 6
TAR 5527 Türk Hukuk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5529 İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5531 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5533 Ortaçağ Tarihi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 5535 Arapça I Seçmeli 3 0 6
TAR 5537 Farsça I Seçmeli 3 0 6
TAR 5539 Osmanlı Beyliği'nin Kuruluş Devri Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5541 Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I Seçmeli 3 0 6
TAR 5543 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Toprak ve Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 6
TAR 5545 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 5547 Macarca Metin Çevirileri I Seçmeli 3 0 6
TAR 5549 Eski Doğu - Anadolu İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 5551 Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I Seçmeli 3 0 6
TAR 5553 Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 5555 Yeniçağ Osmanlı Denizcilik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5557 Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5559 Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 5561 XII.- XVI. Yüzyıllarda Yakındoğu Seçmeli 3 0 6
TAR 5563 Eski Türklerde Maddi Kültür Seçmeli 3 0 6
TAR 5565 Erken Modern Dönemde Seyahatin, Okumanın ve Bilginin Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5567 Osmanlı İmalat Sektörü ve Sanayi Seçmeli 3 0 6
TAR 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
TAR 5502 Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TAR 5504 Osmanlı Arşiv Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 5506 Selçuklu Teşkilat Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5508 Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 5510 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri Sosyo-Ekonomik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5512 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Batı Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 5514 Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam Seçmeli 3 0 6
TAR 5516 Türk Yenileşme Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5518 Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5520 Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas Seçmeli 3 0 6
TAR 5522 Türk Demokrasi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5524 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5526 Arapça II Seçmeli 3 0 6
TAR 5528 Farsça II Seçmeli 3 0 6
TAR 5530 Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II Seçmeli 3 0 6
TAR 5532 Eskibatı-Anadolu İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 5534 Yeniçağ Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Seçmeli 3 0 6
TAR 5536 Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II Seçmeli 3 0 6
TAR 5538 Macaristan Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5540 Macarca Metin Çevirileri II Seçmeli 3 0 6
TAR 5542 Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 5544 Osmanlı Devletinde Anayasal Hareketler Seçmeli 3 0 6
TAR 5546 XIX.yüzyıl Balkan Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5548 Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 5550 XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
TAR 5552 Türk Tarihinde Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 3 0 6
TAR 5554 XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Islahat Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TAR 5556 Bozkır Kavimleri Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5558 İslam Kaynaklarında Türkler Seçmeli 3 0 6
TAR 5560 Çağdaş Avrasya Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TAR 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TAR 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer25555544444431
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği14452444535214
Osmanlı Paleoğrafyası54344454343554
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Doğu ve Güney Politikası14443444555511
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları44445444555541
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri44444445555541
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu Beylikleri24543454453445
Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası13354453454445
Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları44543454434555
Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi24554345345445
Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi13445544455445
Modern Türkiye Tarihi14444555555511
Çağdaş Dünya Tarihi14444555555511
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi14444455555511
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili14444555454455
Türk Hukuk Tarihi13445445344555
İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları14444555555511
Ortaçağ Tarihinin Kaynakları13455434445344
Ortaçağ Tarihi Metinleri1 433344444344
Arapça I13331222222251
Farsça I13111111111151
Osmanlı Beyliği'nin Kuruluş Devri Kaynakları23454435443424
Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I14454453454344
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Toprak ve Vergi Sistemi24444555555521
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri13444445555511
Macarca Metin Çevirileri I13111111111151
Eski Doğu - Anadolu İlişkileri14442455555511
Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I15551555255512
Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I14443445555511
Yeniçağ Osmanlı Denizcilik Tarihi13443455545425
Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi23444555454545
Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri13444544455434
XII.- XVI. Yüzyıllarda Yakındoğu14345443554454
Eski Türklerde Maddi Kültür11551554455513
Erken Modern Dönemde Seyahatin, Okumanın ve Bilginin Tarihi32551345554511
Osmanlı İmalat Sektörü ve Sanayi11551554455513
Uzmanlık Alan Dersi24443444444431
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer24444445555521
Osmanlı Arşiv Metinleri55555545455512
Selçuklu Teşkilat Tarihi15455555555511
Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları34555555545412
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri Sosyo-Ekonomik Tarihi55555555555413
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Batı Politikası13431444454311
Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam35555555555522
Türk Yenileşme Tarihi14542444444411
Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi24443444554411
Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikas14441444455411
Türk Demokrasi Tarihi15241555555111
İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi13443434555223
Arapça II13111111111111
Farsça II25545454544552
Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II13431444555511
Eskibatı-Anadolu İlişkileri14444444455511
Yeniçağ Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı32443444554411
Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II15554455545523
Macaristan Tarihi15553555555532
Macarca Metin Çevirileri II13333333555552
Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II1444444555551 
Osmanlı Devletinde Anayasal Hareketler35555555545411
XIX.yüzyıl Balkan Tarihi14424333454411
Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri14442444554411
XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset13444444445511
Türk Tarihinde Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet15541345344411
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Islahat Çalışmaları13433444554411
Bozkır Kavimleri Tarihi11551554455513
İslam Kaynaklarında Türkler11551554455513
Çağdaş Avrasya Tarihi               
Uzmanlık Alan Dersi24444455555521
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması44445555555531
Uzmanlık Alan Dersi34444455555531
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması34445555555531
Uzmanlık Alan Dersi34444555555531
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık