English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Turizm İşletmeciliği Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile sosyal bilimler için eşit ağırlık puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin, toplam 120 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Anabilim dalı 18/08/2006 tarihinde Tezli Yüksek Lisans programı ile faaliyete başlamıştır. Doktora programı 17/07/2014 tarihinde açılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 25/10/2011 tarihinde açılmıştır.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 120 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmekte ve aynı zamanda özel sektörde iş bulabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Tezli Yükseklisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Cafer TOPALOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Cafer TOPALOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TUİ 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TUİ 5501 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5502 Küreselleşme Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5503 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 5504 Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5505 Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5506 Uluslararası Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5507 Turizmde Müşteri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5508 Turizmde Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TUİ 5509 Gastronomi Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5510 Menu Planlama Seçmeli 3 0 6
TUİ 5511 E-Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5512 Talep Tahmin Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5527 Proje Döngü Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
TUİ 5513 Turizm ve Kalkınma Seçmeli 3 0 6
TUİ 5514 Pazarlama Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5515 Turizmde Stratejik  Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 5516 Turizmde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
TUİ 5518 Turizmde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5519 Turizmin Sosyolojik Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5520 Turizm ve Boş Zaman Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5521 Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5522 İleri Mali Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5523 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5524 Yiyecek İçecek Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5525 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5526 Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5528 Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 5530 Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5532 Avrupa Birliği'nde Turizm Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 5534 Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 5536 Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği Seçmeli 3 0 6
TUİ 5538 Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık Seçmeli 3 0 6
TUİ 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TUİ 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TUİ 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer554455533555115
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği353244544434444
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri333322445331334
Küreselleşme Ve Turizm444422223222135
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim333334424444144
Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri444444333344145
Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi334444423444125
Uluslararası Turizm443444434443125
Turizmde Müşteri Psikolojisi442333233232134
Turizmde Pazarlama Yaklaşımları333444423333125
Gastronomi Ve Turizm444454334444145
Menu Planlama333334434444145
E-Turizm444333344433155
Talep Tahmin Yöntemleri444433423332144
Proje Döngü Yönetimi5443334 4434544
Uzmanlık Alan Dersi554455533555115
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Turizm ve Kalkınma343444323444144
Pazarlama Araştırma Yöntemleri433344553334145
Turizmde Stratejik  Yönetim555555435554125
Turizmde Örgütsel Davranış444444414444145
Turizmde Kalite Yönetimi444444324322124
Turizmin Sosyolojik Analizi344444424444144
Turizm ve Boş Zaman Felsefesi334544313353125
Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi334333224333144
İleri Mali Tablolar Analizi335333223343145
Bilim Felsefesi333353525335125
Yiyecek İçecek Yönetimi444454344444135
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri322422455333144
Karar Verme Teknikleri335555535555135
Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm443344324333125
Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi444454333555143
Avrupa Birliği'nde Turizm Stratejileri444333322223122
Etkinlik Yönetimi332533333354135
Otel Girişimciliği ve Küçük Otel İşletmeciliği 453443424343135
Turizm Girişimciliğinde Inovasyon ve Yaratıcılık4444444 3334145
Uzmanlık Alan Dersi425444534433115
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 554455533555115
Uzmanlık Alan Dersi425444534433115
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması                
Uzmanlık Alan Dersi435444534433115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık