Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği Dalında tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Tezsiz Yükseklisans programına başvuran adaylar, lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. ALES ve Yabancı Dil Sınavı puanı aranmaz.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin, toplam 90 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve proje dersini başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Anabilim dalı 18/08/2006 tarihinde Tezli Yüksek Lisans programı ile faaliyete başlamıştır. Doktora programı 17/07/2014 tarihinde açılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 25/10/2011 tarihinde açılmıştır.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 90 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmekte ve aynı zamanda özel sektörde iş bulabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yatay geçiş yoluyla tezli yükseklisans programlarına veya sanatta yeterlik programılarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Tezsiz Yükseklisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Cafer TOPALOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Cafer TOPALOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TUİ 7501 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7502 Küreselleşme Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7503 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7504 Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7505 Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7506 Uluslar Arası Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7507 Turizmde Müşteri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7508 Turizmde Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TUİ 7509 Gastronomi Ve Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7510 Menu Planlama Seçmeli 3 0 6
TUİ 7511 E-Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7533 Turizmde Talep Tahmin Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7535 Genel Turizm Seçmeli 3 0 6
TUİ 7536 Turizm İşletmeciliği Seçmeli 3 0 6
TUİ 7537 Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
TUİ 7538 Turizm İşletmelerinde Muhasebe Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TUİ 7513 Turizm ve Kalkınma Seçmeli 3 0 6
TUİ 7514 Pazarlama Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7515 Turizmde Stratejik  Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7516 Turizmde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
TUİ 7517 Turizm Araştırmalarında Etik Seçmeli 3 0 6
TUİ 7518 Turizmde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7519 Turizmin Sosyolojik Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7520 Turizm ve Boş Zaman Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7521 Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7522 İleri Mali Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7523 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 7524 Yiyecek İçecek Yönetim Seçmeli 3 0 6
TUİ 7525 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7527 Turizmde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 7528 Turizm Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 7529 Turizmde Girişimcilik ve Kobiler Seçmeli 3 0 6
TUİ 7530 İhtisas Acenteciliği Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi545555555554134
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri333322445331334
Küreselleşme Ve Turizm433335313532133
Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim333333323323125
Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri444444434444135
Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi333333313333124
Uluslar Arası Turizm333333333323124
Turizmde Müşteri Psikolojisi333333323333123
Turizmde Pazarlama Yaklaşımları333333334433134
Gastronomi Ve Turizm333343334451335
Menu Planlama444444444444144
E-Turizm444544454334144
Turizmde Talep Tahmin Yöntemleri333333433333314
Genel Turizm531555211555115
Turizm İşletmeciliği555555525555255
Turizm İşl. Yönetim ve Organizasyon444444424444135
Turizm İşletmelerinde Muhasebe444444424444145
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Dönem Projesi5455555 5554134
Turizm ve Kalkınma343334323444133
Pazarlama Araştırma Yöntemleri433322553334145
Turizmde Stratejik  Yönetim445455535544145
Turizmde Örgütsel Davranış332453313343145
Turizm Araştırmalarında Etik335333223332135
Turizmde Kalite Yönetimi443333323322124
Turizmin Sosyolojik Analizi333333233333144
Turizm ve Boş Zaman Felsefesi333433313343124
Turizmde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi334333224333144
İleri Mali Tablolar Analizi335333223342134
Bilim Felsefesi333353525335125
Yiyecek İçecek Yönetim444454344444135
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri322422455333144
Turizmde Karar Verme Teknikleri234444435555135
Turizm Ekonomisi ve Politikaları333444225412115
Turizmde Girişimcilik ve Kobiler542212533343115
İhtisas Acenteciliği443353344235115
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık