English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine (Bilim Uzmanı) sahip olunur.

Kabul Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programına kabul için, adayların Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almaları ve lisans vemezuniyet not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için öğrenciler, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) ders (Z/S), seminer, uzmanlık alan derslerinin tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuş adaylar, en az 2.50 not ortalamasına sahip olmak koşulu ile yüksek lisans programına başvurabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü dışından gelen öğrencilerin bilimsel hazırlık almaları gerekir. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 10, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır. Yüksek lisans programlarında Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Program Profili

Programda Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun en iyi düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı eğitim-öğretimi vermek hedeflenmektedir. Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programının amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca Muğla yöresinin dil ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmalar yapmak, bilimsel yayınlar üretmek, bilim toplantıları düzenlemek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin üniversitemizde veya diğer kurumlarca yapılan bilim toplantılarına katılımını sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyata ilişkin temel terimleri tanımak, tanımlamak ve araştırmalarda kullanmak.
2- Dil ve edebiyat araştırmalarına ilişkin bilimsel yöntemleri bilmek.
3- Dil ve edebiyat ürünlerini, dil ve edebiyat biliminin yöntemleri doğrultusunda çözümlemek.
4- Dil ve edebiyat ürünlerini karşılaştırarak, aralarındaki fark ve benzerlikleri tespit etme bilgi ve becerisini kazanmak.
5- Türk dili ve edebiyatının tarih içindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu metinlerle açıklamak.
6- Türk dili ve edebiyatına ilişkin temel eserleri ve edebî şahsiyetleri tanımak, birbiriyle karşılaştırmak.
7- Dil ve edebiyat ürünlerini eleştirel bir bakışla çözümleme ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmak.
8- Türk dili ve edebiyatı ürünlerini diğer ulusların dil ve edebiyat ürünleriyle karşılaştırmak, aralarındaki benzer ve farklı yönleri açıklamak.
9- Türk dili ve edebiyatı alanına ilişkin gerekli kaynakları bilmek ve araştırmalarda bu kaynakları kullanarak etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisini kazanmak.
10- Kültürel olgu ve değişimleri dil ve edebiyat ürünleri yoluyla çözümleyip açıklamak.
11- Türk dilini doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanma bilgi ve becerisini kazanmak.
12- Dil ve edebiyat ürünlerini tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji vb. gibi alanların gerektirdiği farklı bilimsel yöntemlerle çözümlemek.
13- Dil ve edebiyata ilişkin kuramsal/bilimsel yöntemleri eser üzerinde uygulayarak alanla ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olmak.
14- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Türk dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca 120 AKTS tutarında uzmanlık alan dersleri ile en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmaları zorunludur. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci danışmanıyla birlikte tezini belirler. Hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen ve enstitüye teslim eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Programa kayıtlı öğrenciler gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla devlet, vakıf ve özel üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yine gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde devlet ve vakıf üniversiteleri ile bazı askeri okullarda "Türk Dili" derslerini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak çalışabilmektedir. Ayrıca gerekli şartları (pedagojik formasyon, KPSS'den yeterli puan) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde hem farklı disiplinlerde hem de kendi alanlarında "doktora" programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü - Örgün

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali AKAR (akar@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Baki Bora HANÇA (borahanca@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
TDE 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TDE 5501 Orhun Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5503 Karahanlı Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5505 Türklük Bilimi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TDE 5507 Türkçenin Sözlük Bilimi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TDE 5509 Türklük Bilimine Giriş Seçmeli 3 0 6
TDE 5511 Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi I Seçmeli 3 0 6
TDE 5513 Genel Dilbilimi I Seçmeli 3 0 6
TDE 5515 Ağız İncelemeleri I Seçmeli 3 0 6
TDE 5517 Türkçe Metinlerde Yazı Çevirme Sorunları Seçmeli 3 0 6
TDE 5519 Türkiye Türkçesinin Sorunları Seçmeli 3 0 6
TDE 5521 Azerbaycan Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5523 Türkmen Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5525 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5527 Eski Türk Edebiyatında Usûl Seçmeli 3 0 6
TDE 5529 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TDE 5531 Eski Türk Edebiyatında Akımlar Seçmeli 3 0 6
TDE 5533 Eski Türk Edebiyatında İmaj ve Semboller Seçmeli 3 0 6
TDE 5535 Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5537 Farsça Metin Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TDE 5539 Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5541 Türk Halk Bilimi İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5543 Türk Halk Edebiyatı Tarihi Metin Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
TDE 5545 Halk Edebiyatında Tür ve Şekil Seçmeli 3 0 6
TDE 5547 Âşık Tarzı Şiir Geleneği Seçmeli 3 0 6
TDE 5549 Geleneksel Seyirlik Oyunlar Seçmeli 3 0 6
TDE 5551 Türk Halk Edb. Mizahî Metin İnc. Seçmeli 3 0 6
TDE 5553 Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TDE 5555 Mitolojik Metinler ve Anlatılar Seçmeli 3 0 6
TDE 5557 Tanzimat Dönemi Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5559 Roman Teorisi ve Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5561 Şiir Teorisi ve Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5563 Postmodernizm ve Türk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE 5565 Türk Edebiyatında Poetikalar Seçmeli 3 0 6
TDE 5567 Metinlerarasılık ve Metinlerarası İncelemeler Seçmeli 3 0 6
TDE 5569 Modern Türk Şiirinde Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE 5571 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Eleştiri Seçmeli 3 0 6
TDE 5573 Edebi Eleştiri Kuramları Seçmeli 3 0 6
TDE 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 5090-1 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
TDE 5502 Eski Uygur Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5504 Harezm Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5506 Tarihî Kıpçak Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5508 Türklük Bilimi Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5510 Türkçe İçi Metin Aktarma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5512 Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi II Seçmeli 3 0 6
TDE 5514 Genel Dilbilimi II Seçmeli 3 0 6
TDE 5516 Ağız İncelemeleri II Seçmeli 3 0 6
TDE 5518 Türkçenin Kelime Hazinesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5520 Kırgız Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5522 Tatar Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5524 Kazak Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 5526 Edebiyat Tarihi Metodolojisi Seçmeli 3 0 6
TDE 5528 Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5530 Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5532 Arapça Metin Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TDE 5534 Eski Türk Edebiyatında Tezkireler Seçmeli 3 0 6
TDE 5536 Eski Türk Edebiyatında Belge Redifler Seçmeli 3 0 6
TDE 5538 Eski Türk Edebiyatında Modern Metin Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5540 Halk Bilimi Kuramları Seçmeli 3 0 6
TDE 5542 Tekke Edb. Şiir Geleneği Seçmeli 3 0 6
TDE 5544 Cönkler ve Mecmualar Seçmeli 3 0 6
TDE 5546 Âşık Tarzı Hikâye Geleneği Seçmeli 3 0 6
TDE 5548 Türk Destanları Seçmeli 3 0 6
TDE 5550 Efsane İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5552 Balkan Türklerinin Folkloru Seçmeli 3 0 6
TDE 5554 Türk Dünyası Halk Kültürü Seçmeli 3 0 6
TDE 5556 Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5558 Gelenekten Moderniteye Halk Bilimi Seçmeli 3 0 6
TDE 5560 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Roman Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5562 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Şiir Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5564 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öykü Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5566 Türk Roman ve Öyküsünde Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE 5568 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5570 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5572 Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsü Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 5574 Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri Seçmeli 3 0 6
TDE 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TDE 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
TDE 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555333512214211
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği444545544554444
Orhun Türkçesi444345511525112
Karahanlı Türkçesi334345511525112
Türklük Bilimi Kaynakları111454511113211
Türkçenin Sözlük Bilimi Tarihi335332211131223
Türklük Bilimine Giriş554451535424222
Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi I555555315223522
Genel Dilbilimi I555231112111211
Ağız İncelemeleri I444442511 35413
Türkçe Metinlerde Yazı Çevirme Sorunları445452514513211
Türkiye Türkçesinin Sorunları444141512152322
Azerbaycan Türkçesi334451411424111
Türkmen Türkçesi334451411424111
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri545454445351351
Eski Türk Edebiyatında Usûl555444514454411
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları543555445332351
Eski Türk Edebiyatında Akımlar445555544454411
Eski Türk Edebiyatında İmaj ve Semboller555553524353411
Eski Türk Edebiyatında Geleneksel Metin Çözümlemeleri555545555353511
Farsça Metin Bilgisi345533544343341
Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri545543455343315
Türk Halk Bilimi İncelemeleri555545535541311
Türk Halk Edebiyatı Tarihi Metin Araştırmaları552555435541311
Halk Edebiyatında Tür ve Şekil554555535541311
Âşık Tarzı Şiir Geleneği533554313431311
Geleneksel Seyirlik Oyunlar555545434541311
Türk Halk Edb. Mizahî Metin İnc. 555555555542311
Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları55554 544543312
Mitolojik Metinler ve Anlatılar545543455343311
Tanzimat Dönemi Osmanlı Türkçesi Metinleri412412513211211
Roman Teorisi ve Çözümlemeleri533113512212211
Şiir Teorisi ve Çözümlemeleri535533513212211
Postmodernizm ve Türk Edebiyatı535535312212211
Türk Edebiyatında Poetikalar512115512111211
Metinlerarasılık ve Metinlerarası İncelemeler555522512211211
Modern Türk Şiirinde Gelenek525523512213211
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Eleştiri525523512311211
Edebi Eleştiri Kuramları555522513212211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555333512214211
Eski Uygur Türkçesi444345511525112
Harezm Türkçesi224355311413221
Tarihî Kıpçak Türkçesi224355311413221
Türklük Bilimi Araştırma Yöntemleri555311311113122
Türkçe İçi Metin Aktarma Yöntemleri555553111353211
Türklük Bilimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi II555555315223522
Ağız İncelemeleri II444442511435413
Türkçenin Kelime Hazinesi454333411334411
Kırgız Türkçesi334451411424111
Tatar Türkçesi334451411424111
Kazak Türkçesi334451411424111
Edebiyat Tarihi Metodolojisi455554435555411
Eski Türk Edebiyatında Metin İncelemeleri555455545553531
Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri544554515353311
Arapça Metin Bilgisi555555525354311
Eski Türk Edebiyatında Tezkireler555555524455411
Eski Türk Edebiyatında Belge Redifler555423534454411
Eski Türk Edebiyatında Modern Metin Çözümlemeleri455554435555411
Halk Bilimi Kuramları555545555541311
Tekke Edb. Şiir Geleneği533555313431411
Cönkler ve Mecmualar555545535543411
Âşık Tarzı Hikâye Geleneği555555534542311
Türk Destanları545543455343311
Efsane İncelemeleri545543455343311
Balkan Türklerinin Folkloru555555545444311
Türk Dünyası Halk Kültürü555555545444311
Türk Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri35 535525534311
Gelenekten Moderniteye Halk Bilimi555545555541311
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Roman Çözümlemeleri525323512213211
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Şiir Çözümlemeleri525222512112211
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Öykü Çözümlemeleri525545543212211
Türk Roman ve Öyküsünde Gelenek535551513212211
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Çözümlemeleri525333512311211
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Çözümlemeleri525535512311211
Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsü Çözümlemeleri525555512311211
Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Eleştiri535553513213211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 555333512214211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması 555333512214211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık