English
Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doktora

Kazanılan Derece

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. a. Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. b. Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ ten en az 70 puan alanlar başvurabilir. c. Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4.00 ‘dir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. d. Doktora programına müracaat edecek adayların ÜDS veya KPDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. e. Doktora programlarına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. b. Adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu; ALES sonucunun %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakatta alınan tam notun %20’si alınarak bunların toplamı ile hesaplanır. Adayların başarılı sayılabilmesi için, hesaplanan genel başarı notunun 100 üzerinden 60 puan olması gerekir. Ayrıca mülakat baraj notu 100 üzerinden en az 50 olup, daha aşağı not alan adaylar başarısız olarak değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu, adayları başarı puanlarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanlar kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı belirleyerek ilan eder. Aynı puana sahip adaylardan ALES başarı puanı yüksek olan, eşitlik devam ettiği takdirde de mülakat notu yüksek olan aday tercih edilir. f. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatay Geçiş Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

Tarihçe

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet vermeye başlamıştır ve halen devam etmektedir.

Program Profili

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programına, her yıl güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere iki kez öğrenci alınmaktadır ve açılan kontenjana bağlı olarak 1 - 5 arasında öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Ağaçişleri endüstrisinde, gelişmekte olan teknolojik uygulamaların farkında olup gerektiğinde bunları kullanır
2- Özgün ve bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
3- Ağaç malzemenin hizmet ömrünün uzatılarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli teblirleri bilir ve uygular
4- Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur
5- Ağaçişleri endüstri mühendisi olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bilimsel sorumluluk alır
6- Kaynakların etkin yönetilebilmesini sağlar
7- Ağaçişleri endüstrisinde çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğini sağlar
8- Malzeme tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
9- Ahşap yapıların, servis yüklerini güvenle taşıyacak bir şekilde mühendislik tasarımını teorik ve/veya bilgisayar destekli olarak yapar
10- Mobilya ve iç mekan tasarımında insan faktörleri mühendisliğini uygular
11- Ahşap esaslı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde gerekli olan test yöntemlerini bilir ve uygular
12- Çeşitli yaşam alanlarına yönelik yeni ürün tasarlar ve geliştirir.
13- Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek
14- Ağaçişleri endüstrisinde markalaşmanın temel prensiplerini uygular ve geliştirir
15- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu program kapsamında alınan derslerin başarı ölçümü, ilgili dersin değerlendirme yöntemine bağlı olarak, ara sınav (vize), final sınavı, ders kapsamında yapılan uygulamalar, ödevler, projeler, sunumlar ve tez çalışması değerlendirilerek yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, alanı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan sektörlerde ve akademik olarak kariyerlerine devam etme imkanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'nda örgün öğretim yapılmakta olup eğitim dili Türkçe'dir.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Mehmet YENİOCAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Erkan AVCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM5501 İleri Ağaç Malzeme Anatomisi Seçmeli 2 2 6
AEM5503 Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri Seçmeli 2 2 6
AEM5505 Yapıştırma Teorisi ve Tutkallar Seçmeli 3 0 6
AEM5509 Ağaç Malzeme Laminasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
AEM5511 Ağaç Malzemede Işıl İşlem Uygulamaları Seçmeli 2 2 6
AEM5513 Üstyüzey İşlemleri ve Test Teknikleri Seçmeli 2 2 6
AEM5515 Ağaçişleri Endüstrisinde Seri Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
AEM5517 Ahşap Yapılarda Restorasyon Teknikleri Seçmeli 2 2 6
AEM5521 Malzeme İhtiyaç Planlaması Seçmeli 3 0 6
AEM5523 Ağaçişleri Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme Seçmeli 2 2 6
AEM5525 Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler Seçmeli 2 2 6
AEM5527 Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz Seçmeli 3 0 6
AEM5529 Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi Seçmeli 3 0 6
AEM5531 Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler Seçmeli 3 0 6
AEM5533 Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması Seçmeli 3 0 6
AEM5535 Lojistik Yönetim Seçmeli 3 0 6
AEM5537 Nano Kompozitler Seçmeli 3 0 6
AEM5539 Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi Seçmeli 2 2 6
AEM5541 Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 2 6
AEM5543 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 6
AEM6001 Fiziksel Ağaç Teknolojisi Zorunlu 3 0 6
AEM6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
AEM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM5504 Kompozit Malzeme Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
AEM5506 Ağaçişleri Endüstrisinde Ürün Tasarımı Seçmeli 2 2 6
AEM5508 Mobilya Sistemlerinin Mekanik Analizi Seçmeli 3 0 6
AEM5510 Mobilya Performans Testleri Seçmeli 2 2 6
AEM5512 Ağaçişleri Endüstrisinde Bilgisayar Destekli Üretim Seçmeli 3 0 6
AEM5514 Ağaçişleri Endüstrisinde Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
AEM5516 Ağaçişleri Endüstrisinde Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM5518 Ağaçişleri Endüstrisinde Verimlilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM5520 Ağaçişleri Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Standardizasyon Seçmeli 3 0 6
AEM5522 Kurutma ve Buharlama Teknikleri Seçmeli 2 2 6
AEM5526 Ahşap Ev Yapım Teknikleri Seçmeli 2 2 6
AEM5530 İnsan Faktörleri Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM5532 Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 6
AEM5534 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon Seçmeli 3 0 6
AEM5536 Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM5538 Kalite Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM5542 Ahşap Polimer Kompozitler Seçmeli 3 0 6
AEM5544 Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM5546 Ergonomi Seçmeli 3 0 4
AEM6002 Verimlilik Analizi Zorunlu 3 0 6
AEM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6810 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6811 Doktora Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6812 Doktora Tezi (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6813 Doktora Tezi (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6814 Doktora Tezi (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6815 Doktora Tezi (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İleri Ağaç Malzeme Anatomisi335334354343423
Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri445223343343322
Yapıştırma Teorisi ve Tutkallar332234254355523
Ağaç Malzeme Laminasyon Teknikleri534223355343323
Ağaç Malzemede Işıl İşlem Uygulamaları434333333344322
Üstyüzey İşlemleri ve Test Teknikleri335244252254534
Ağaçişleri Endüstrisinde Seri Üretim Teknolojisi544344553344554
Ahşap Yapılarda Restorasyon Teknikleri434444434343333
Malzeme İhtiyaç Planlaması               
Ağaçişleri Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme554234355455324
Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler554445445455455
Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz453545543545435
Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi343354354355433
Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler433334445535545
Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması554535453453545
Lojistik Yönetim4535453 5535545
Nano Kompozitler344445555545555
Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi533453354534543
Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri545454545555545
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı454454554354545
Fiziksel Ağaç Teknolojisi535345222352243
Seminer222222222222222
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik445533435353433
Proje Geliştirme ve Yönetimi444453344345435
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Kompozit Malzeme Üretim Teknolojisi524455242132522
Ağaçişleri Endüstrisinde Ürün Tasarımı544343344545333
Mobilya Sistemlerinin Mekanik Analizi335225555442323
Mobilya Performans Testleri534234555453522
Ağaçişleri Endüstrisinde Bilgisayar Destekli Üretim544334344334322
Ağaçişleri Endüstrisinde Optimizasyon Teknikleri435233444333322
Ağaçişleri Endüstrisinde Pazarlama Yönetimi333334333333322
Ağaçişleri Endüstrisinde Verimlilik Yönetimi445345433333433
Ağaçişleri Endüstrisinde Kalite Kontrol ve Standardizasyon334 33334343522
Kurutma ve Buharlama Teknikleri               
Ahşap Ev Yapım Teknikleri454445555545555
İnsan Faktörleri Mühendisliği445445454455445
Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri 543334555554554
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon 444334445544555
Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 543443545454554
Kalite Mühendisliği 454555444554545
Ahşap Polimer Kompozitler 224545444554544
Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi454545454545455
Ergonomi322434252525423
Verimlilik Analizi445433444344444
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Yeterlik Sınavı453545543544355
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Doktora Tez Önerisi453545544544355
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Doktora Tezi (1. TİK)453545543 44355
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Doktora Tezi (2. TİK)453545543544355
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Doktora Tezi (3. TİK)453545543544355
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Doktora Tezi (Tez Savunması)453545543544355
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık