English
Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Doktora

Kazanılan Derece

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Su Ürünleri Doktoru ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

03 Temmuz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin yapılandırılmasında yer alan fakültelerden birisi olan Su Ürünleri Fakültemiz ilk öğrenci alımına 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlamış ve ilk lisans mezunlarını da 2008 yılında vermiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avlama ve İşleme Teknolojisi olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev gördüğünden Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulanmaktadır. Fakültemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yeni inşa edilen binada 7 Prof.Dr., 10 Doçent Dr., 4 Dr. Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi ve 8 İdari Personel ile eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Program Profili

Doktora eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Su Ürünleri eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuvar ve teorik bilgi birikimine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Deniz-lagün, sulak alan ve içsuları tanımlayabilir, bu ortamlarda yaşayan su ürünlerini temel düzeyde tanır ve sınıflandırabilir, su ürünlerinin biyolojileri, davranışları ve popülasyon yapılarını bilir, bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi için yeterli bilgi ve savunma ısrarına sahiptir, koruma bilinci gelişmiştir.
2- Su ürünlerinin coğrafik olarak dağılımı, doğadaki canlı organizmalar ile ortam ilişkisinin incelenmesi, ekotoksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal normların tanımlanarak; endüstriyel ve evsel kaynaklı çevresel olumsuzlukların su ürünleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi ile ilgili bilimsel farkındalığa sahiptir.
3- Su ürünleri ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünlerinin insan beslenmesindeki yerini ve önemini bilir, bunu tüketicilere ana hatlarıyla anlatabilir, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, soğuk zincir kurallarına göre taşınması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili aşamalarda görev alabilir, su ürünlerini en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması için gerekli kalite standartlarını bilir ve uygular.
5- Su ürünleri alanında uygulanan ulusal veya uluslararası mevzuat ile ilgili temel bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
6- Su Ürünleri Mühendisliğinin temellerini oluşturan; Ekonomikliği, Sağlamlığı ve devamlılığı bilir, alanı ile ilgili yenilikleri takip eder, uygulanmasına katkıda bulunur. Pazar araştırması yapabilir, su ürünleri alanında ekonomik ve sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.
7- Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamalarını bilir(Kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar, işletmelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
8- Su ürünleri alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
9- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon çizebilir.
10- Su ürünleri avlama teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. Temel düzeyde haritaları tanır, coğrafi bilgi sisteminden haberdardır.
11- Temel düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, temel istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir. Bir konuda seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
12- Temel düzeyde dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı teorik bilgisine sahiptir.
13- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarıyla tamamlayanlar Su Ürünleri Doktoru ünvanını alırlar.

Eğitim Türü

Su Ürünleri Mühendisliği Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Celal ATEŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Esin BABA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5503 DENİZEL ZOOPLANKTON Seçmeli 2 0 6
SÜM5505 ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5509 TÜRKİYE SULAK ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5515 AKARSU EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5519 DENİZ KORUMA ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5521 UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI Seçmeli 3 0 6
SÜM5527 LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5537 PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5541 TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5545 BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5549 ÇEVRE VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 6
SÜM5553 DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5555 SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5561 BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5569 SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5571 SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5573 TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5579 İLERİ BALIK EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5581 YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5583 ZOOPLANKTON EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5585 SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5587 SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5589 PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5591 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6001 İLERİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ I Zorunlu 3 0 6
SÜM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6002 İLERİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ II Zorunlu 0 0 6
SÜM6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SÜM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6810 Yeterlilik Sınavı Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6811 Doktora Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6812 Doktora Tezi (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6813 Doktora Tezi (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6814 Doktora Tezi (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
SÜM6815 Doktora Tezi (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
DENİZEL ZOOPLANKTON             
ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR             
TÜRKİYE SULAK ALANLARI             
AKARSU EKOLOJİSİ             
DENİZ KORUMA ALANLARI             
UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI             
LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ             
PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ             
TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ             
BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ             
ÇEVRE VE BALIKÇILIK             
DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ             
SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ             
BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ             
SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ             
SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ             
TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ             
İLERİ BALIK EKOLOJİSİ             
YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ             
SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ             
SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ             
PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ             
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ              
İLERİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ I             
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
İLERİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ II             
Seminer 4545554545545
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Yeterlilik Sınavı             
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Doktora Tez Önerisi             
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Doktora Tezi (1.TİK)4535455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Doktora Tezi (2.TİK)             
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Doktora Tezi (3.TİK)             
Doktora Tezi (Tez Savunması)             
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534 35554553
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık