English
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doktora programına başvuru yapacak öğrencilerin; Üniversitelerin, Fen Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik ve Genetik Bölümleri ile Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS puan koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü kararları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş: İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir. // Ders saydırma: Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programı 2018-2019 Bahar yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması gibi alanlardaki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlarda çözüm yollarına yönelik olarak uygulandığı bir bilim dalıdır. Günümüzde her geçen gün giderek önem kazanan bu program; biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ve genetik bilimini içine alarak, hızla gelişmekte olan bir alandır. Biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlarda çözümlere yönelik uygulandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin takip edilmesi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması ve nitelikli akademisyen ve araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fen bilimleri, biyomühendislik ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri, moleküler biyoloji ve genetik çözümleri için kullanabilme becerisi
2- Alanında karşılaşacağı problemleri belirleyip, onları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve ayrıca bu amaçla uygun analitik yöntemler ve teknikler seçme ve uygulama becerisi
3- Bir biyolojik sistemi, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz etme
4- Bilgiye ulaşabilme, kaynak araştırması yapabilme ve elde ettiği veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
5- Hem bireysel hem de oluşturulan takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
6- Öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7- Sorumluluk ve paylaşma bilinci
8- Proje yürütme, biyoteknolojik ve biyogüvenlik uygulamaların sonuçları hakkında farkındalık
9- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
10- Biyolojik uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, gerekli sayıdaki ders ve semineri başarmış olması ve en az 3,00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, her yarıyılın başında dersi yürütmekle görevli olan öğretim üyesinin veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ve EABDB/EASDB görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi sunarak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamladıktan sonra jüri önünde savunarak başarılı sayılan öğrenci doktora programından mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Arge laboratuvarları, Genetik Tanı Merkezleri, Hastahane laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, Genetik Tanı Merkezlerinde ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora derecesine sahip bilim insanları proje bazlı doktora sonrası araştırmalara katılabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömür Baysal

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MBG5501 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Güncel Konular Seçmeli 3 0 4
MBG5503 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5505 Biyoistatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5507 Hücre Sinyal İletimi Seçmeli 3 0 6
MBG5509 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5511 Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5513 İleri Hayvansal Doku Kültürü Seçmeli 3 0 6
MBG5515 Metastazın Moleküler ve Hücresel Temelleri Seçmeli 3 0 6
MBG5517 Moleküler Toksikoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5519 Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 6
MBG5521 Bitkilerde DNA Teknolojisi Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5523 Bitki Moleküler Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5525 Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5527 Bitki Hastalıkları ve Konukçu-Patojen İlişkileri Seçmeli 3 0 6
MBG5529 Mikrobiyal Genomiks Seçmeli 3 0 6
MBG5531 Mikrobiyal Kültür ve Sayım Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG5533 Hücre Ölüm Yolakları ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
MBG5535 Moleküler Evrim ve Filogenetik Seçmeli 3 0 6
MBG5537 Ekotoksikoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5539 Popülasyon Biyolojisi ve Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5541 Zararlı Yo¨netimi ve I·nsektisit Direncinin Moleku¨ler Genetigˆi Seçmeli 3 0 6
MBG5543 Biyomoleküler Etkileşimler Seçmeli 3 0 6
MBG5545 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5547 Biyomalzeme - Doku Etkileşimleri Seçmeli 3 0 6
MBG5549 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 6
MBG5551 Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler Seçmeli 3 0 6
MBG6001 Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
MBG6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG5502 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5504 Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5506 Ökaryotik Gen Ekspresyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5508 Genetik Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
MBG5510 Protein Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5512 Nörodejenerasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
MBG5514 Kanser Genetiği ve Biyokimyası Seçmeli 3 0 6
MBG5516 Moleküler Sitogenetik Seçmeli 3 0 6
MBG5518 İleri Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 3 0 6
MBG5520 Bitki Kök Hücre ve Sentetik Tohum Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
MBG5522 Bitkilerde Genetik Transformasyon Seçmeli 3 0 6
MBG5524 Bitkilerde Sinyal İletim Yolları Seçmeli 3 0 6
MBG5526 Moleküler Düzeyde Bakteri Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5528 Biyoinformatik Dizi ve Genom Analizi Seçmeli 3 0 6
MBG5530 Prokaryotik Gen Regülasyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5532 Ökaryotik Hücre Döngüsü ve Analizi Seçmeli 3 0 6
MBG5534 Moleküler Ekoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5536 Moleküler Sistematik Seçmeli 3 0 6
MBG5538 Böcek Moleküler Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5540 Koruma Biyolojisi Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5542 Belirtec¸ Sistemleri ve Analiz Yo¨ntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG5544 Protein Kromatografisi Seçmeli 3 0 6
MBG5546 Biyopolimerler Seçmeli 3 0 6
MBG5548 Vitaminler Seçmeli 3 0 6
MBG5550 Biyolojik Elementler Seçmeli 3 0 6
MBG6002 Moleküler Biyolojide İleri Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 3 0 6
MBG6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MBG6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG6810 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG6811 Doktora Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 6
MBG6812 Doktora Tez (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG6813 Doktora Tez (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG6814 Doktora Tez (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 6
MBG6815 Doktora Tezi (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik          
Proje Geliştirme ve Yönetimi           
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Güncel Konular           
Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri           
Biyoistatistik Uygulamaları           
Hücre Sinyal İletimi           
Moleküler Endokrinoloji           
Nörobiyoloji           
İleri Hayvansal Doku Kültürü           
Metastazın Moleküler ve Hücresel Temelleri           
Moleküler Toksikoloji           
Protein Hareketleri           
Bitkilerde DNA Teknolojisi Uygulamaları           
Bitki Moleküler Genetiği           
Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu           
Bitki Hastalıkları ve Konukçu-Patojen İlişkileri           
Mikrobiyal Genomiks           
Mikrobiyal Kültür ve Sayım Yöntemleri           
Hücre Ölüm Yolakları ve Mekanizmaları           
Moleküler Evrim ve Filogenetik           
Ekotoksikoloji           
Popülasyon Biyolojisi ve Genetiği           
Zararlı Yo¨netimi ve I·nsektisit Direncinin Moleku¨ler Genetigˆi           
Biyomoleküler Etkileşimler           
Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları           
Biyomalzeme - Doku Etkileşimleri           
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar           
Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler           
Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri          
Uzmanlık Alan Dersi          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Moleküler Biyoloji Teknikleri           
Biyoteknoloji           
Ökaryotik Gen Ekspresyonu           
Protein Görüntüleme Teknikleri           
Nörodejenerasyon Mekanizmaları           
Kanser Genetiği ve Biyokimyası           
Moleküler Sitogenetik           
İleri Bitki Hücre Kültürleri           
Bitki Kök Hücre ve Sentetik Tohum Teknolojisi           
Bitkilerde Genetik Transformasyon           
Bitkilerde Sinyal İletim Yolları           
Moleküler Düzeyde Bakteri Genetiği           
Biyoinformatik Dizi ve Genom Analizi           
Prokaryotik Gen Regülasyonu           
Ökaryotik Hücre Döngüsü ve Analizi           
Moleküler Ekoloji           
Moleküler Sistematik           
Böcek Moleküler Genetiği           
Koruma Biyolojisi Genetiği           
Belirtec¸ Sistemleri ve Analiz Yo¨ntemleri           
Protein Kromatografisi           
Biyopolimerler           
Vitaminler           
Biyolojik Elementler           
Moleküler Biyolojide İleri Laboratuvar Teknikleri          
Seminer           
Uzmanlık Alan Dersi           
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Yeterlik Sınavına Hazırlık          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Doktora Tez Önerisi          
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Doktora Tez (1. TİK)          
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Doktora Tez (2. TİK)          
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Doktora Tez (3. TİK)          
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
Doktora Tezi (Tez Savunması)          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık