English
Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri Mühendisliği Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı 120 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunulması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş: İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir. // Ders saydırma: Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Tarihçe

03 Temmuz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin yapılandırılmasında yer alan fakültelerden birisi olan Su Ürünleri Fakültemiz ilk öğrenci alımına 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlamış ve ilk lisans mezunlarını da 2008 yılında vermiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avlama ve İşleme Teknolojisi olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev gördüğünden Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulanmaktadır. Fakültemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yeni inşa edilen binada 7 Prof.Dr., 10 Doçent Dr., 4 Dr. Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi ve 8 İdari Personel ile eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Program Profili

Doktora eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Su Ürünleri eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuvar ve teorik bilgi birikimine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Deniz-lagün, sulak alan ve içsuları tanımlayabilir, bu ortamlarda yaşayan su ürünlerini temel düzeyde tanır ve sınıflandırabilir, su ürünlerinin biyolojileri, davranışları ve popülasyon yapılarını bilir, bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi için yeterli bilgi ve savunma ısrarına sahiptir, koruma bilinci gelişmiştir.
2- Su ürünlerinin coğrafik olarak dağılımı, doğadaki canlı organizmalar ile ortam ilişkisinin incelenmesi, ekotoksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal normların tanımlanarak; endüstriyel ve evsel kaynaklı çevresel olumsuzlukların su ürünleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi ile ilgili bilimsel farkındalığa sahiptir.
3- Su ürünleri ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünlerinin insan beslenmesindeki yerini ve önemini bilir, bunu tüketicilere ana hatlarıyla anlatabilir, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, soğuk zincir kurallarına göre taşınması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili aşamalarda görev alabilir, su ürünlerini en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması için gerekli kalite standartlarını bilir ve uygular.
5- Su ürünleri alanında uygulanan ulusal veya uluslararası mevzuat ile ilgili temel bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
6- Su Ürünleri Mühendisliğinin temellerini oluşturan; Ekonomikliği, Sağlamlığı ve devamlılığı bilir, alanı ile ilgili yenilikleri takip eder, uygulanmasına katkıda bulunur. Pazar araştırması yapabilir, su ürünleri alanında ekonomik ve sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.
7- Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamalarını bilir(Kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar, işletmelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
8- Su ürünleri alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
9- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon çizebilir.
10- Su ürünleri avlama teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. Temel düzeyde haritaları tanır, coğrafi bilgi sisteminden haberdardır.
11- Temel düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, temel istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir. Bir konuda seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
12- Temel düzeyde dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı teorik bilgisine sahiptir.
13- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplamda minumum 120 AKTS kredi almak koşuluyla, en az yedi adet seçmeli dersi, Seminer ve Tez Çalışması derslerini başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Su Ürünleri Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Celal ATEŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Esin BABA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SÜM5501 ÖZEL BALIK AVCILIĞI YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5503 DENİZEL ZOOPLANKTON Seçmeli 2 0 6
SÜM5505 ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5509 TÜRKİYE SULAK ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5515 AKARSU EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5519 DENİZ KORUMA ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5521 UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI Seçmeli 3 0 6
SÜM5527 LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5537 PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5541 TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5545 BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5549 ÇEVRE VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 6
SÜM5553 DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5555 SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5561 BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5563 TOPRAK HAVUZ YÖNETEMİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5565 DENİZ AKVARYUMLARI SİSTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5567 YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5569 SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5571 SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5573 TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5575 BALIKLARDA GAMET KALİTESİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5577 BALIKLARDA ANESTEZİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5579 İLERİ BALIK EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5581 YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5583 ZOOPLANKTON EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5585 SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5587 SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5589 PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5591 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5593 ÇİKLİT BALIKLARI ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5595 AKVARYUM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5597 TİLAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5599 SÜS BALIKLARI BESLEME STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5601 LİMNOEKOLOJİ Seçmeli 3 3 4
SÜM5603 KÜRESEL ISINMA VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 3 6
SÜM5605 ACISU VE GEL-GİT ZONU BALIKLARI Seçmeli 3 3 4
SÜM5609 DENİZ ÇAYIRI BİYOEKOLOJİSİ VE KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5611 TÜRKİYE DENİZ BALIKLARININ KORUMA STATÜLERİ Seçmeli 3 3 6
SÜM5613 BALIK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 3 6
SÜM5615 AKDENİZ DERİN DENİZ EKOSİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 4
SÜM5617 ALGAL TOKSİNLER VE ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 0 6
SÜM5619 ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 6
SÜM5621 KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5623 BALIK YUMURTALARI VE LAVRALARI YOLUYLA BALIK STOKLARININ TAYİN EDİLMESİ Seçmeli 3 3 6
SÜM5625 SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU Seçmeli 2 2 6
SÜM5627 İÇSU BALIKLARI POPULASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 3 4
SÜM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5504 PLANKTONİK CTENOPHORA VE CNİDARİA'NIN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5506 FİZİKSEL FAKTÖRLERİN KIYI BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5508 METEOROLOJİNİN BALIKÇILIĞA ETKİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5510 İHTİYOPLANKTON Seçmeli 3 0 6
SÜM5512 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5514 BALIK POPÜLASYONLARINDA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5516 YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5518 SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5520 KEMİKLİ BALIK EKOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5522 MERSİN BALIĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5524 BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 6
SÜM5526 BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5528 SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5530 BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 6
SÜM5532 LESEPSİYEN BALIKLAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5534 DENİZ BALIKLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5536 GÖL VE REZERVUAR EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
SÜM5538 OŞİNOGRAFİK ÖLÇME METOTLARI Seçmeli 2 0 6
SÜM5540 BALIKÇILIKTA MATEMATİKSEL METODLAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5542 BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5544 BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5546 SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5548 BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5550 KIYI BALIKÇILIĞI YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5552 BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON Seçmeli 3 0 6
SÜM5554 UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5556 SUCUL MAKROTİFLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5558 PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5560 BALIKLARDA YAŞ TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5562 SU ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI VE SATIŞ STRATEJİLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5564 BALIK EMBRİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5566 SU ÜRÜNLERİNDE ENSRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5568 AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5570 SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5572 DALYANLARDA VALLİKÜLTÜR SİSTEMİ İLE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5574 ÖTROFİKASYON Seçmeli 3 0 6
SÜM5576 YASSI BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5578 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5580 BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE STRATEJİLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5582 TATLI SULARDA EGZOTİK BALIK TÜRLERİ VE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5584 DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU Seçmeli 3 0 6
SÜM5586 BALIKÇILIK UYGULAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 3 0 6
SÜM5588 SUCUL TÜRLER İLE İLGİLİ TÜR EYLEM PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 3 0 6
SÜM5590 TÜRKİYE DENİZLERİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
SÜM5598 İÇSU BENTOZ BİLGİSİ Seçmeli 2 2 4
SÜM5600 TÜRKİYE DENİZLERİ KÖPEK BALIKLARI Seçmeli 3 3 6
SÜM5602 SEFALOPODLARIN ÜREME BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5604 DENİZEL EKOSİSTEMLER Seçmeli 3 3 6
SÜM5606 ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ BALIKLAR Seçmeli 3 3 6
SÜM5608 KEMİKLİ BALIKLARDA OTOLİT MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 3 6
SÜM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM5801 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer             
ÖZEL BALIK AVCILIĞI YÖNTEMLERİ             
DENİZEL ZOOPLANKTON             
ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR             
TÜRKİYE SULAK ALANLARI             
AKARSU EKOLOJİSİ             
DENİZ KORUMA ALANLARI             
UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI             
LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ             
PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ             
TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ             
BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ             
ÇEVRE VE BALIKÇILIK             
DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ             
SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ             
BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ             
TOPRAK HAVUZ YÖNETEMİ             
DENİZ AKVARYUMLARI SİSTEMİ             
YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER             
SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ             
SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ             
TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ             
BALIKLARDA GAMET KALİTESİ             
BALIKLARDA ANESTEZİ YÖNTEMLERİ             
İLERİ BALIK EKOLOJİSİ             
YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ             
ZOOPLANKTON EKOLOJİSİ             
SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ             
SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ             
PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ             
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ              
ÇİKLİT BALIKLARI ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİĞİ              
AKVARYUM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ             
TİLAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ              
SÜS BALIKLARI BESLEME STRATEJİLERİ              
LİMNOEKOLOJİ              
KÜRESEL ISINMA VE BALIKÇILIK              
ACISU VE GEL-GİT ZONU BALIKLARI              
DENİZ ÇAYIRI BİYOEKOLOJİSİ VE KORUMA STRATEJİLERİ              
TÜRKİYE DENİZ BALIKLARININ KORUMA STATÜLERİ              
BALIK DAVRANIŞLARI              
AKDENİZ DERİN DENİZ EKOSİSTEMLERİ             
ALGAL TOKSİNLER VE ÖZELLİKLERİ              
ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI              
KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ              
BALIK YUMURTALARI VE LAVRALARI YOLUYLA BALIK STOKLARININ TAYİN EDİLMESİ              
SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU              
İÇSU BALIKLARI POPULASYON TEKNİKLERİ              
Uzmanlık Alan Dersi             
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
PLANKTONİK CTENOPHORA VE CNİDARİA'NIN BİYOLOJİSİ             
FİZİKSEL FAKTÖRLERİN KIYI BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ             
METEOROLOJİNİN BALIKÇILIĞA ETKİSİ             
İHTİYOPLANKTON             
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ             
BALIK POPÜLASYONLARINDA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ             
YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ             
SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ             
KEMİKLİ BALIK EKOMORFOLOJİSİ             
MERSİN BALIĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ             
BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR             
BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ             
SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ             
BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ             
LESEPSİYEN BALIKLAR             
DENİZ BALIKLARI EKOLOJİSİ             
GÖL VE REZERVUAR EKOLOJİSİ             
OŞİNOGRAFİK ÖLÇME METOTLARI             
BALIKÇILIKTA MATEMATİKSEL METODLAR             
BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ             
BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER             
SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ             
BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ             
KIYI BALIKÇILIĞI YÖNTEMİ             
BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON             
UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ             
SUCUL MAKROTİFLER             
PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ             
BALIKLARDA YAŞ TAYİN YÖNTEMLERİ             
SU ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI VE SATIŞ STRATEJİLERİ             
BALIK EMBRİYOLOJİSİ             
SU ÜRÜNLERİNDE ENSRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ             
AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ             
SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ             
DALYANLARDA VALLİKÜLTÜR SİSTEMİ İLE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ             
ÖTROFİKASYON             
YASSI BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ             
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ             
BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE STRATEJİLER             
TATLI SULARDA EGZOTİK BALIK TÜRLERİ VE ETKİLERİ             
DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU             
BALIKÇILIK UYGULAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA             
SUCUL TÜRLER İLE İLGİLİ TÜR EYLEM PLANI HAZIRLAMA              
TÜRKİYE DENİZLERİ EKOLOJİSİ             
İÇSU BENTOZ BİLGİSİ              
TÜRKİYE DENİZLERİ KÖPEK BALIKLARI              
SEFALOPODLARIN ÜREME BİYOLOJİSİ              
DENİZEL EKOSİSTEMLER              
ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ BALIKLAR              
KEMİKLİ BALIKLARDA OTOLİT MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ              
Uzmanlık Alan Dersi             
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi             
Tez Çalışması             
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi             
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık