English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Uzman Sanat Tarihçisi

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin Sanat Tarihi bölümlerinden veya Sanat Tarihi bölümü dışındaki bölümlerden mezun olmuş adaylar, en az 2.40 not ortalamasına sahip olmak koşulu ile yüksek lisans programına başvurabilirler. Sanat Tarihi bölümü dışından gelen öğrencilerin bilimsel hazırlık almaları gerekir. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kurulmuştur. Sanat Tarihi Bölümü ise 2012 yılında kurulmuş, 2013-2014 akademik yılından itibaren lisans eğitimi başlamıştır. Bölümümüzde yüksek lisans eğitimi 2019-2020 akademik yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı görsel sanatların değişik alanlarda, oluşumunu, işlevini ve mantığını incelerken, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yüksek Lisans Programımızın nihai amaçlarından bir diğeri ise, Bizans, Türk-İslam ve Avrupa sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçilerin yetiştirilmesidir.

Program Yeterlilikleri

1- Sanat Tarihi’nin temel bilgilerine sahip olur ve bu bilgileri kullanır.
2- Sanat Tarihi’nde edindiği bilgiler ışığında gördüğü eserin, dönem, üslup ve kronoloji sorunlarını ayırt eder.
3- Mimari, plastik, resim, heykel, seramik gibi temel konularda çalışırken ve araştırma yaparken Tarih, Arkeoloji, Mimarlık, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Teoloji, Antropoloji, Felsefe ve Sosyoloji bilim dalları ile ilişki kurar.
4- Sanat eserlerini ait oldukları kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönem ve hâkim düşünce biçimlerini de göz önüne alarak değerlendirir.
5- Uygarlıkların tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri bilir ve bunların sanat eserleri üzerindeki etkisini yorumlar.
6- Sanat eserlerini sistematik olarak belgeler, yorumlar ve analiz eder.
7- Farklı zaman dilimlerinin ve coğrafyaların sanatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmasıyla sanat ürünleri üzerinden bölge ve dönem kültürü, düşünsel ve siyasal olayları hakkında yorum yapar.
8- Gelecek meslek hayatlarında Sanat Tarihi bilgilerini pratik platforma taşıyarak, bilimsel kazılarda veya müzelerce yapılan kurtarma kazılarında ilgili döneme ait yapıları ve buluntuları tanır ve değerlendirir.
9- Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar, bu mirası benimser, korur ve tanıtır.
10- Sanat Tarihi araştırmaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları güncel olarak takip eder ve kullanır.
11- Sanat Tarihi bilimine katkıda bulunacak düşünce becerisi ve mesleki etik bilinciyle bilim ve teknolojiyle uyumlu, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek yetkinliğe sahiptir.
12- Kültür varlıklarının koruma ve onarımına yönelik edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular.
13- Sanat Tarihi alanında sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
14- Sanat Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uygulayarak kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Mezun İstihdam Olanakları: Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde Doktora öğrenimi görebilirler. Doktora öğrenimine kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ayşe AYDIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Cenk BERKANT

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SAT 5501 Osmanlı Sanatında Balkan Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5503 İslam Sanatında Bani Ve Sanat İlişkileri Seçmeli 3 0 6
SAT 5505 İslam Çini Ve Seramik Sanatı Seçmeli 3 0 6
SAT 5507 Anadolu Selçuklu Sanatında İkonografik Araştırmalar Seçmeli 3 0 6
SAT 5509 Anadolu Selçuklu Sanatında Üslup, Teknik ve Etkileşimler Seçmeli 3 0 6
SAT 5511 Orta Asya ve Anadolu’da Türk Mezar Geleneği Seçmeli 3 0 6
SAT 5513 Bizans Sanatında Bölge Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5515 Anadolu’da Ortaçağ Sanatı Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5517 Bizans Kültür ve Sanat Tarihi Seçmeli 3 0 6
SAT 5519 Osmanlı Mimarlığı’nda Batılı Etkiler Seçmeli 3 0 6
SAT 5521 Ortaçağ Sanatı Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5523 Barok Sanat Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SAT 5502 Osmanlı Sanatında Bölge Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5504 Anadolu Çini Ve Seramik Sanatının Kaynakları ve Sorunları Seçmeli 3 0 6
SAT 5506 Sinan ve Klasik Çağ Osmanlı Mimarisi Seçmeli 3 0 6
SAT 5508 Osmanlı Sanatında İkonografik Araştırmalar Seçmeli 3 0 6
SAT 5510 Osmanlı Sanatında Üslup, Teknik ve Etkileşimler Seçmeli 3 0 6
SAT 5512 Osmanlı Döneminde Türk Mezar Geleneği Seçmeli 3 0 6
SAT 5514 Geç Antik Dönem İkonografisi Seçmeli 3 0 6
SAT 5516 Sanat Eserlerinin Analizi Seçmeli 3 0 6
SAT 5518 Bizans Sanatında Etkileşimler Seçmeli 3 0 6
SAT 5520 Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Seçmeli 3 0 6
SAT 5522 Rönesans Sanatı Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5524 Nao-klasik Sanat araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SAT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SAT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAT 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SAT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği              
Osmanlı Sanatında Balkan Araştırmaları              
İslam Sanatında Bani Ve Sanat İlişkileri               
İslam Çini Ve Seramik Sanatı               
Anadolu Selçuklu Sanatında İkonografik Araştırmalar               
Anadolu Selçuklu Sanatında Üslup, Teknik ve Etkileşimler              
Orta Asya ve Anadolu’da Türk Mezar Geleneği              
Bizans Sanatında Bölge Araştırmaları              
Anadolu’da Ortaçağ Sanatı Araştırmaları              
Bizans Kültür ve Sanat Tarihi              
Osmanlı Mimarlığı’nda Batılı Etkiler              
Ortaçağ Sanatı Araştırmaları               
Barok Sanat Araştırmaları               
Uzmanlık Alan Dersi              
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer              
Osmanlı Sanatında Bölge Araştırmaları               
Anadolu Çini Ve Seramik Sanatının Kaynakları ve Sorunları               
Sinan ve Klasik Çağ Osmanlı Mimarisi               
Osmanlı Sanatında İkonografik Araştırmalar               
Osmanlı Sanatında Üslup, Teknik ve Etkileşimler              
Osmanlı Döneminde Türk Mezar Geleneği               
Geç Antik Dönem İkonografisi              
Sanat Eserlerinin Analizi              
Bizans Sanatında Etkileşimler              
Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı              
Rönesans Sanatı Araştırmaları              
Nao-klasik Sanat araştırmaları              
Uzmanlık Alan Dersi              
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması              
Uzmanlık Alan Dersi              
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması              
Uzmanlık Alan Dersi              
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık