English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam minumum 90 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar

Kabul Koşulları

Yurtiçi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları, c) Lisans mezuniyeti ortalaması en az 2,40 olmalı.

Yeterlilik Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992/Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. Yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senato kararı ve YÖK onayı ile birlikte Fethiye İşletme Fakültesi kurulmuştur

Program Profili

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencileri bu alana kazandırma, tüm sektörlerde görev yapan yönetim kademedeki çalışanların karar verirken ihtiyaç duyacağı bilgiyi karşılayabilecek, bilişim sistemlerini kuran, işleten, yöneten personele ihtiyaç duyması, farklı fakültelerin değişik bölümlerinden mezun olan kişilerin Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda doktora yaparak kendi alanlarında bilişim sistemlerini kullanarak kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlayabileceği ve işe yerleşeme imkânlarını arttıracağı öngörülmektedir. İlimizdeki ve çevremizdeki kurumların bilişim teknolojilerini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak globalleşmesi ve rekabet gücünün attırılması gibi olanakları sunacaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilmek.
2- YBS verilerini bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilmek.
3- Farklı disiplinlerin YBS tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek işlemeye hazır hale getirebilmek.
4- YBS problemlerinin çözümünde yazılım kullanabilmek, kullandığı yazılımın çözüm stratejisini tanımlayabilmek ve daha önce hiç kullanmadığı yazılımların çalışma prensiplerini kavrayarak amacı doğrultusunda kullanabilmek.
5- Karşılaştığı YBS problemlerini çözmek için mevcut bilgisinin yetersiz olduğu durumları fark edebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, bilgi edinmek için ana dilinde ve yabancı dildeki kaynaklara ulaşabilmek ve edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek problemin çözümünde kullanabilmek.
6- Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek ve projenin yürütülmesine katkı verebilmek.
7- Bir YBS probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
8- YBS ile doğrudan ve dolaylı ilişkili ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerini (TSE, DIN, EN, ISO) yorumlayarak kalite kültürü geliştirebilmek.
9- YBS konusunda her seviyede bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapabilmek, YBS uzmanı olan ve olmayanlar için problemleri ortaya koyan, çözüm yöntemi öneren ve önerdiği yöntemi tartışabilen içerikte bulguya dayalı bir rapor hazırlayabilmek.
10- Sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri bir proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilmek.
11- YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerinden bilgi çıkarılması, öneri getirme ve duyurma aşamalarında bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Yönetim Bilişim Sistemi yüksek lisans programı mezunları mezunları, işletme fakültesi mezunlarının tüm yasal haklarına sahip olmasının yanında bilişim alanında da kamu ve özel sektörde istihdam edilebileceği gibi kendi işini de kurabilecek donanım ve bilgiye sahip olacaktır. Tüm resmi ve özel kurumlarda; yönetim, planlama, denetim, muhasebe, bilişim, yazılım geliştirme, veri işleme, vb. alanlarda farklı pozisyonlarda istihdam edilebilme imkanına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mine Şenel

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Muhammer İlkuçar

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
YBS5501 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
YBS5503 E-İş ve E-Ticaret Seçmeli 3 0 6
YBS5505 Bilişim Hukuku Seçmeli 3 0 6
YBS5507 Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 6
YBS5509 Mekansal Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
YBS5511 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS5513 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
YBS5515 Yazılım Geliştirme Seçmeli 3 0 6
YBS5517 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
YBS5519 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Seçmeli 3 0 6
YBS5521 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
YBS5502 Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS5504 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
YBS5506 Kurumsal Kaynak Planlaması Seçmeli 3 0 6
YBS5508 Mekansal Veri Yönetimi ve Analizi Seçmeli 3 0 6
YBS5510 Veri Görselleştirme ve Raporlama Teknikleri Seçmeli 3 0 6
YBS5512 Mobil Programlama Seçmeli 3 0 6
YBS5514 Veritabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
YBS5516 Üretim İşlemler Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS5518 Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
YBS5520 Bulut Bilişim Seçmeli 3 0 6
YBS5522 Bilgi Güvenliği Seçmeli 3 0 6
YBS5524 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Seçmeli 3 0 6
YBS5526 Kalite Kontrol ve Planlama Seçmeli 3 0 6
YBS5528 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YBS5530 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
YBS5532 Yapay Zeka Seçmeli 3 0 6
YBS5534 İleri Programlama Teknikleri Seçmeli 3 0 6
YBS5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YBS5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YBS5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YBS5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği45454544545
Yönetim ve Organizasyon 55554544554
E-İş ve E-Ticaret4545454544 
Bilişim Hukuku 45454555454
Veri Madenciliği55545545545
Mekansal Bilgi Sistemleri55545445545
Proje Yönetimi45445554545
Araştırma Yöntemleri45454554454
Yazılım Geliştirme55455455455
Yönetim Bilişim Sistemleri55544545445
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları54554455545
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi45454455554
Uzmanlık Alan Dersi55555555555
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555555555
Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı Yönetimi44554455555
Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular55555545545
Kurumsal Kaynak Planlaması44554545455
Mekansal Veri Yönetimi ve Analizi55445544455
Veri Görselleştirme ve Raporlama Teknikleri55544555544
Mobil Programlama44445555455
Veritabanı Yönetim Sistemleri55554455554
Üretim İşlemler Yönetimi55544455555
Karar Verme Teknikleri55544554545
Bulut Bilişim45454454554
Bilgi Güvenliği45455454455
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri55545445545
Kalite Kontrol ve Planlama45454545455
Girişimcilik ve Kobi Yönetimi55544554 45
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar45454455455
Yapay Zeka55545454455
İleri Programlama Teknikleri55445454555
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması55555555555
Uzmanlık Alan Dersi55555555555
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması55555555555
Uzmanlık Alan Dersi55555555555
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık