English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayanlar Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi’nde Yüksek Lisans derecesi kazanır.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği İkinci Bölüm esas alınır. Buna göre başvuru ve kabul için adayların; Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak bilim sınavının %30’u, ve lisans not ortalamasının %20’si değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans programında öğrencinin yeterliliklerini tamamlaması için, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Üçüncü Bölüm esas alınır. Buna göre öğrencinin; Program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Programa başvuracak adayların, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan denkliği olan lisans diplomasına sahip olmaları koşulu ile yüksek lisans programına başvuru yapabilir. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren, lisansüstü eğitime başlamıştır.

Program Profili

Kültürel miras yönetim uygulamalarından anlaşıldığı kadarıyla, kültürel mirası oluşturan bileşenlerin sadece hukuki yaptırımlar ve kamu işbirliği ile sürekliliklerinin sağlanamadığı ve korunamadıkları anlaşılmaktadır. Kültürel mirasın korunması ve kullanılması, birey ve toplulukların desteği ile mümkün olabilmektedir. Ülkemizin insanlık tarihi kadar eskiye giden kültürel mirasa sahip olması, kültürel mirası oluşturan elemanların doğal çevre ile uyum ve birlikteliği bakımından özel bir yere sahiptir. Hızlı kentleşme, turizm ve büyük kamu yatırımları bugüne kadar yeterince belgelenmemiş, değeri kamu ile paylaşılmamış ve geleceğe taşınamayacak kültürel miras varlıklarımızın tahribine sebep olmaktadır. Kültürel mirası oluşturan tüm bileşenlerin belgelenmesi, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, halk kitlelerinin de içerisine dahil olduğu projeler ile kalıcı olarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Programın amacı, ülke genelinde gereksinim duyulan; taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını, sanat eserlerini, tarihi yapı malzemeleri ve süsleme öğelerini tehdit eden mevcut ve muhtemel yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları teşhis edebilen, bunların belgelenmesi, korunması ve onarımı (konservasyonu ve restorasyonu) için uygun yöntemleri belirleyen, uygulama için gereken projeleri hazırlama bilgi ve becerisine sahip, disiplinler arası bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış meslek etiğine sahip elemanların yetiştirilmesidir. Bununla birlikte, kültür varlıklarının korunması alanında ulusal ve uluslararası ilkeler ve temel yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik, ülke genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlerin (bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, yayın, toplantı, danışmanlık hizmetleri vb.) gerçekleştirilmesi ve eğitim-öğretimin yukarıda adı geçen faaliyetlerle birlikte kültür varlıklarımızı koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, arkeoloji, restorasyon, mimarlık, mühendislik, çevre koruma, hukuk, ekonomi, iktisadi ve idari bilimler alanlarında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
2- Alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde, disiplinlerarası ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde yorumlar ve karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak bireysel veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözümler.
3- Mesleğinin yaşam boyu öğrenme ve uygulamalarının farkındadır ve gerektiğinde teknoloji ve geleneksel yöntemler ile, sınırlı veya eksik verileri kullanarak bilimsel gerçeklere dayılı yenilikçi ve özgün yorumlar geliştirir.
4- Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
5- Kültürel mirasın korunmasında ulusal ve uluslararası yasal ve örgütsel düzenlemeler konularında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olarak bilimsel ilkeleri, standartları ve meslek etiği değerlerini gözetmek.
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7- Somut ve soyut kültürel mirasın sosyal, ekonomik, kültürel, fiziki değişim ve dönüşümlerini; tahrip ve bozulma nedenlerini belirleyerek strateji geliştirir, uygulama planları yapar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
8- Kırsal ve kentsel korumaya yönelik toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak koruma tekniklerini, paydaşları ve toplum ile değerlendirip, kültürel miras ve hafızanın korunmasında sürekliliği sağlar.
9- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yüksek lisans programında Sınavların değerlendirilme ve notlandırılması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 11’e göre esas alınır. Buna göre: Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları, her yarıyılın başında dersi yürütmekle görevli olan öğretim üyesinin veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ve EABDB/EASDB görüşü doğrultusunda EYK tarafından belirlenir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi mezunları, hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilme imkanına sahiptir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin akademik kariyerlerini sürdürebilecek, bunun yanında söz konusu bölgeler/ülkeler ve miras alanları ile ilgili devlet kurumları ve düşünce/analiz kuruluşlarında görev alabilecek yeterliliğe sahip olmaları planlanmaktadır. Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı arkeoloji, etnografya ve tarih müzeleri; il kültür ve turizm müdürlükleri; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu müdürlükleri; koruma uygulamalı denetim büroları, restorasyon ile ilgili mimarlık bürolarında ve belediyelerin ilgili birimlerine ait kadrolara atanabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde Doktora öğrenimi görebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans (Örgün Eğitim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Bekir ÖZER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Bekir ÖZER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KMY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
KMY 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
KMY 5501 Veri Olarak Arkeolojik Alan ve Yönetim Metodolojisi Seçmeli 3 0 6
KMY 5503 Anadolu'nun Arkeoloji Mirası-I Seçmeli 3 0 6
KMY 5505 Dünya Mirası Alanları ve Etik Seçmeli 3 0 6
KMY 5507 Arkeolojide Dijital Teknolojiler - I Seçmeli 1 4 6
KMY 5509 Kültürel Miras Yönetiminin Toplumsal Boyutu Seçmeli 3 0 6
KMY 5511 Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması Politikaları Seçmeli 2 4 6
KMY 5513 Antik Kent Anıtlarının Grameri Seçmeli 3 0 6
KMY 5515 Kültürel Eserlerin Yasadışı Ticareti Seçmeli 3 0 6
KMY 5517 Arkeolojik Temsil ve Medya Seçmeli 3 0 6
KMY 5701 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KMY 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
KMY 5502 Bütünleşik Sit Alanları Sorunlar Ve Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
KMY 5504 Anadolu'nun Arkeoloji Mirası-II Seçmeli 3 0 6
KMY 5506 Arkeolojik Alan Yönetimi Planlama Süreci Seçmeli 3 0 6
KMY 5508 Müze ve Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Sergileme Seçmeli 3 0 6
KMY 5510 Arkeolojide Dijital Teknolojiler-II Seçmeli 1 4 6
KMY 5512 Kültürel Miras Yönetiminde Turizm – Arkeolojik Alan İlişkisi Seçmeli 3 0 6
KMY 5514 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Seçmeli 3 0 6
KMY 5516 Korumanın Yasal ve Toplumsal Çerçevesi Seçmeli 3 0 6
KMY 5702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KMY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KMY 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KMY 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
KMY 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 555555555
Veri Olarak Arkeolojik Alan ve Yönetim Metodolojisi 555555555
Anadolu'nun Arkeoloji Mirası-I554553453
Dünya Mirası Alanları ve Etik555544555
Arkeolojide Dijital Teknolojiler - I555554455
Kültürel Miras Yönetiminin Toplumsal Boyutu 555555444
Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması Politikaları455553555
Antik Kent Anıtlarının Grameri533553544
Kültürel Eserlerin Yasadışı Ticareti455555535
Arkeolojik Temsil ve Medya354445555
Uzmanlık Alan dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bütünleşik Sit Alanları Sorunlar Ve Uygulamalar455554553
Anadolu'nun Arkeoloji Mirası-II553453553
Arkeolojik Alan Yönetimi Planlama Süreci534535353
Müze ve Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Sergileme454555545
Arkeolojide Dijital Teknolojiler-II455545455
Kültürel Miras Yönetiminde Turizm – Arkeolojik Alan İlişkisi 554453544
Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras455454555
Korumanın Yasal ve Toplumsal Çerçevesi555543553
Uzmanlık Alan dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık