English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi lisans mezunu olan, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca başvuru koşullarını yerine getiren öğrenciler kabul edilecektir. Bu programa kaydolabilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olması, diploma notunun 2.40 olması (4’lük sistemde), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten sayısal puan türünden en az 55 puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Testi (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanması gerekmektedir. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı giriş yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yazılı ve/veya mülakat notu 100 tam puan üzerinden verilmektedir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu ALES puanının %50'si, lisans ortalamasının %20'si, yazılı ve/veya mülakat notunun %30’u toplanarak hesaplanacak, yapılan değerlendirmede adayların bilimsel başarı düzey notunun en az 60 olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programında en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS ile en çok altı yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.

Önceki Öğrenim

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Tarihçe

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programıı Haziran 2021'de açılmış, 2022 yılı bahar döneminde eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile uzman hemşire yetiştirmek için, programda, evrensel etik ilkeler doğrultusunda bireyin ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini belirleyerek sağlığın, iyiliğin ve esenliğin yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hastanın değerlendirilmesi, olası risklerin belirlenmesi ve azaltılması, perioperatif süreçte hasta bakımı, kanıt temelli bakım uygulamaları ve cerrahi komplikasyonların önlenmesini kapsayacak şekilde bireyselleştirilmiş ve geniş bir yelpazede eğitim verilmektedir. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile; cerrahi bilimlerinde artan ve değişen bakım talebini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi yorumlayarak hasta bakımına yansıtabilen, cerrahide kanıt temelli bakım sunabilen uzman hemşireler yetiştirilecektir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler edinir, edindiği bu bilgileri kullanır, geliştirir ve derinleştirir.
2- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel ve etik çerçevede eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3- Cerrahi hastalıklar hemşireliği ile ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
4- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir.
5- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde araştırma planlar ve bu araştırmayı planlayıp yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçer.
6- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında yayınlanan bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar, kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
8- Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne problem çözme becerisini ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak katkıda bulunur.
9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır.
10- Sağlık alanında, bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, edindiği bilgileri alanındaki veya alan dışındaki gruplarla paylaşır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir. Sınavlar dışında, quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programındaki eğitim dört yarıyıldan oluşan ders ve tez dönemlerini içerir. Toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile dört dönem boyunca en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek Lisans Programında en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS ile en çok altı yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır. Tezli Yüksek Lisans programının süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en çok altı yarıyılda tamamlanır. Derslerin ve tezin değerlendirmesi MSKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Mezun İstihdamı

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerde cerrahi hastalıklar hemşireliği yanında, acil, yara ve stoma bakımı gibi alanlarda, günübirlik cerrahiler, endoskopi üniteleri, radyolojik cerrahi bölümleri gibi cerrahi alana eklenen yeni ünitelerde, hibrit ameliyathaneler, robotik cerrahi, nanoteknolojik gelişmeler gibi cerrahinin vazgeçilmezi ameliyathanelerde çalışabilecekler, sorumlu olarak görev alabileceklerdir. Ayrıca, Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalında akademik alanda görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇÇ) nde Sağlık Temel Alanı 7. düzey öğrenim seviyesidir. Ayrıca Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA) 2. Grup ve Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) ne göre 7. Düzeydir. Programın genel amacı; cerrahi bilimlerinde artan ve değişen bakım talebini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, yeniliklere, değişime bilimsel gelişmelere açık, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, bilimsel araştırma yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve evrensel değerler çerçevesinde edindiği bilgiyi yorumlayarak hemşirelik bakımını planlayabilen ve yürütebilen, cerrahide kanıt temelli bakım sunabilen, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, eğitim, danışmanlık ve liderlik becerilerine sahip uzman hemşireler yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Gülşah KÖSE

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Münevver (OTUZOĞLU) DEMİRCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHH5001 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I Zorunlu 3 4 10
CHH5501 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Kavramsal Ögeler I Seçmeli 2 0 4
CHH5503 Cerrahi Hastalıkların Fizyolojisi I Seçmeli 2 0 4
CHH5505 Ameliyathane Hemşireliği I Seçmeli 2 0 4
CHH5507 Sağlık Bilişimi Seçmeli 2 0 4
CHH5509 Yara Bakımı ve Ostomi Hemşireliği I Seçmeli 2 0 4
CHH5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHH5002 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II Zorunlu 3 4 10
CHH5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
CHH5502 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Kavramsal Ögeler II Seçmeli 2 0 4
CHH5504 Cerrahi Hastalıkların Fizyolojisi II Seçmeli 2 0 4
CHH5506 Ameliyathane Hemşireliği II Seçmeli 2 0 4
CHH5508 Cerrahide Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 4
CHH5510 Yara Bakımı ve Ostomi Hemşireliği II Seçmeli 2 0 4
CHH5512 Biyoistatistik Seçmeli 2 0 4
CHH5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHH5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
CHH5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHH 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
CHH5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I5543445534
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Kavramsal Ögeler I5543235322
Cerrahi Hastalıkların Fizyolojisi I5543335323
Ameliyathane Hemşireliği I5443335323
Sağlık Bilişimi5443335323
Yara Bakımı ve Ostomi Hemşireliği I5443335323
Uzmanlık Alan Dersi5544445323
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği4534445423
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II5543445534
Seminer532244 323
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliğinde Kavramsal Ögeler II5543235322
Cerrahi Hastalıkların Fizyolojisi II5543335323
Ameliyathane Hemşireliği II5443335323
Cerrahide Hasta Güvenliği5453 35323
Yara Bakımı ve Ostomi Hemşireliği II5443335323
Biyoistatistik4534445423
Uzmanlık Alan Dersi5544445323
Proje Geliştirme ve Yönetimi4534445423
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5533455534
Uzmanlık Alan Dersi5544445323
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5533455534
Uzmanlık Alan Dersi5544445323
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık