English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Sağlık Yüksekokulu hemşirelik, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hemşirelik Fakültesi lisans mezunu olan, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca başvuru koşullarını yerine getiren öğrenciler kabul edilecektir. Yüksek lisans programına, yazılı ve/veya mülakat sınavı yapılarak öğrenciler alınacaktır. Yüksek lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilecektir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilecektir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten ilgili puan türünden en az 55 puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Managemen Admission Testi (CİMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 40 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanması gerekmektedir. Yazılı ve/veya mülakat notu 100 tam puan üzerinden verilmektedir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu ALES puanının %50'si, lisans ortalamasının %20'si, yazılı ve/veya mülakat notunun %30’u toplanarak hesaplanacaktır. Adayların yazılı ve/veya mülakat sınav notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

1. Hemşirelik Esasları alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler edinir, edindiği bu bilgileri kullanır ve geliştirir. 2. Hemşirelik Esasları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel ve etik çerçevede eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3. Hemşirelik esasları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri hemşirelik sürecine aktarır, yorumlar ve geliştirir. 4. Hemşirelik Esasları alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir. 5. Hemşirelik Esasları alanında ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde araştırma planlar ve bu araştırmayı planlayıp yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçer. 6. Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili yayınlanan bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar, kanıta dayalı uygulamaları takip eder. 7. Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir. 8. Hemşirelik Esasları alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne problem çözme becerisini ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak katkıda bulunur. 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır. 10. Sağlık alanında, bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, edindiği bilgileri alanındaki veya alan dışındaki gruplarla paylaşır

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı 2022 bahar döneminde eğitime başlamıştır. Programın süresi bir yılı ders, bir yılı tez olmak üzere toplam iki yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan AKTS toplamı en az 120'dir. Mezun öğrencilere Uzman Hemşirelik Esasları (Msc) unvanı verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Hemşirelik Esasları alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler edinir, edindiği bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
2- Hemşirelik Esasları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel ve etik çerçevede eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3- Hemşirelik Esasları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri hemşirelik sürecine aktarır, yorumlar ve geliştirir.
4- Hemşirelik Esasları alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez eder ve çözüm önerileri getirir.
5- Hemşirelik Esasları alanında ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde araştırma planlar ve bu araştırmayı planlayıp yaparken doğru istatistiksel yöntemleri seçer.
6- Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili yayınlanan bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar, kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
7- Hemşirelik Esasları alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
8- Hemşirelik Esasları alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne problem çözme becerisini ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak katkıda bulunur.
9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır.
10- Sağlık alanında, bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, edindiği bilgileri alanındaki veya alan dışındaki gruplarla paylaşır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans programındaki eğitim dört yarıyıldan oluşan ders ve tez dönemlerini içerir. Toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile dört dönem boyunca en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, öğrenci başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli Yüksek Lisans Programında en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS ile en çok altı yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenci mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır. Tezli Yüksek Lisans programının süresi derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en çok altı yarıyılda tamamlanır. Derslerin ve tezin değerlendirmesi MSKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Mezun İstihdamı

Hemşirelik Esasları alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Hemşirelik Esasları Ana bilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Yüz yüze Günümüzde bilgiye ulaşma kolaylığı ve bilginin yenilenme süresinin kısalması, hizmetlerin sunumunda kanıta dayalı uygulamalara duyulan gereksinimi arttırmış, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi etkili olarak kullanabilen yetkin profesyonellerin yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda Hemşirelik Esasları yüksek lisans programı; hemşireliğin dört temel kavramı olan insan, sağlık, çevre ve hemşireliği anlayarak, birey/aile ve toplumun sağlını korumak ve sağlığın bozulduğu durumda hemşirelik bakım gereksinimlerini karşılamak amacı ile alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, araştırma bilgi ve becerisine sahip bilim uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HES5001 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 3 4 10
HES5501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I Seçmeli 2 0 4
HES5503 Hemşireliğin Tarihi Kavram ve İlkeleri Seçmeli 2 0 4
HES5505 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 4
HES5507 Hemşirelik Süreci Seçmeli 2 0 4
HES5509 Sağlığın Değerlendirilmesi I Seçmeli 2 0 4
HES5511 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 4
HES5513 Özel Uygulamalarda Bakım Seçmeli 2 0 4
HES5515 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HES5517 Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 4
HES5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HES5002 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 3 4 10
HES5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
HES5502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II Seçmeli 2 0 4
HES5504 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 4
HES5506 Biyoistatistik Seçmeli 2 0 4
HES5508 Sağlığın Değerlendirilmesi II Seçmeli 2 0 4
HES5510 Hemşirelik Bakımında Teknolojinin Kullanımı Seçmeli 2 0 4
HES5512 Hemşirelikte Konfor Seçmeli 2 0 4
HES5514 Hemşirelikte Ergonomi Seçmeli 2 0 4
HES5516 Sağlıkta İletişim Seçmeli 2 0 4
HES5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HES5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HES5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HES 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HES5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Hemşirelik Esasları I5543445543
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I5543235322
Hemşireliğin Tarihi Kavram ve İlkeleri          
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım          
Hemşirelik Süreci4554345534
Sağlığın Değerlendirilmesi I4554345533
Hasta Güvenliği5443335323
Özel Uygulamalarda Bakım4443335323
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği          
Akılcı İlaç Kullanımı          
Uzmanlık Alan Dersi5544445423
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Hemşirelik Esasları II          
Seminer5545555554
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II          
Bakım Modelleri4454444532
Biyoistatistik          
Sağlığın Değerlendirilmesi II          
Hemşirelik Bakımında Teknolojinin Kullanımı          
Hemşirelikte Konfor          
Hemşirelikte Ergonomi          
Sağlıkta İletişim          
Uzmanlık Alan Dersi          
Proje Geliştirme ve Yönetimi          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması          
Uzmanlık Alan Dersi          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması          
Uzmanlık Alan Dersi          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık