English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların Eğitim Fakültesi mezunu olmaları ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda öğretmen olarak çalışıyor olduklarını belgelendirmeleri gereklidir. Adayların mezuniyet genel not ortalamasının 4 tam not üzerinden 2.50 olması ve ALES sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisansüstü giriş yazılı sınavından (Bilim Sınavı) en az 50 ve üzeri puan alan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’' ine, uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Bu program 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında kurulmuştur.

Program Profili

Programın vizyonu, üst düzey özgün bilimsel araştırma süreçlerine dayalı bir şekilde bilgiye ulaşma, değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli öğretim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir. Programın misyonu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. Ayrıca, profesyonel öğretim tasarımını desteklemek ve geliştirmek için bilim, öğrenme ve öğretme sanatı birlikte kullanma; teknolojinin etkili kullanılması amacıyla öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik edebilen, bilgili, üretken, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş bilim insanları yetiştirme programın diğer misyonları arasındadır.

Program Yeterlilikleri

1- Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavram ve kuramsal temelleri açıklar.
2- Öğretim tasarımı kuramlarını açıklar ve öğretimsel uygulamalara yansıtır.
3- Öğretim teknolojisi alanındaki uygulamalara ve öğrenme öğretme ortamlarına yönelik yaratıcı, özgün ve yenilikçi, teknoloji destekli öğrenme ortamları tasarlar.
4- Öğrenmenin kolaylaştırılması ve performansın artırılması için öğretimsel ve öğretimsel olmayan çözümler tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
5- Öğretim tasarımında, bilimsel verilere ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme öğretme ortamları düzenleyerek, kaynakları etkin bir biçimde yönetir.
6- Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda, mesleki ve akademik yaşantıda kullanır.
7- Alandaki güncel uygulamalara ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
8- Dijital teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar ve gerekli önlemleri alır.
9- Alanda belirlenen güncel sorunlara yönelik uygun stratejilerden yararlanarak, yeni araştırmalar ve projeler tasarlar.
10- Alana yönelik çalışmaları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
11- Alandaki çalışmalarda etik değerleri dikkate alır.
12- Alana yönelik çalışmalarda, bilimsel araştırma sistematiğine uygun araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanır.
13- Öğretim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerilerini farklı disiplinlerle bütünleştirir.
14- Alana özgü sorunlara, uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretir.
15- Yerel ve ulusal düzeyde alandaki gelişmelerin yayılım ve dağılımında sorumluluk alır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Öğretim Teknolojileri tezli yüksek lisans mezunları, “Bilim Uzmanı” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Mezunlar eğitim materyalleri tasarlayan şirketlerde ve üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilmektedirler. Özel sektörde görev alabilecekleri gibi, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında e-öğrenme uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların yanısıra TRT, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarda da yayımcı, uzman ya da uzman yardımcısı gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler. İsteyen öğrenciler, aynı ana bilim dalının doktora eğitimine devam edebilecekleri gibi, farklı bir alanda da doktora yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Rıdvan ATA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör.Dr. Cansu ÇAKA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE 5001 Öğretim Teknolojilerinin Kuramsal Temelleri Zorunlu 3 0 6
BÖTE 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BÖTE 5550 İş Hayatında E-Öğrenme Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5551 Teknoloji ve Toplum Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5552 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5553 Dijital Çağda Öğretim Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5554 Eğitsel Dijital Oyunlar Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5555 Öğretim Teknolojileri Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5556 Eğitim ve Dijital Kültür Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5557 Bilgi İşlemsel Düşünme ve Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5558 Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5559 Çoklu Ortam Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5560 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5561 Uzaktan Eğitim Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5562 Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5563 Eğitsel Web Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5564 Eğitsel Mobil Uygulama Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5565 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5566 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5567 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5568 Akademik Yazım Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5569 Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5570 Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5571 Bilimsel Araştırmalarda Alanyazın İncelenmesi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE 5550 İş Hayatında E-Öğrenme Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5551 Teknoloji ve Toplum Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5552 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5553 Dijital Çağda Öğretim Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5554 Eğitsel Dijital Oyunlar Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5555 Öğretim Teknolojileri Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5556 Eğitim ve Dijital Kültür Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5557 Bilgi İşlemsel Düşünme ve Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5558 Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5559 Çoklu Ortam Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5560 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5561 Uzaktan Eğitim Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5562 Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5563 Eğitsel Web Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5564 Eğitsel Mobil Uygulama Tasarımı Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5565 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5566 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5567 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5568 Akademik Yazım Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5569 Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5570 Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5571 Bilimsel Araştırmalarda Alanyazın İncelenmesi Seçmeli 3 0 6
BÖTE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BÖTE 5002 Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 6
BÖTE 5004 Eğitim İstatistiği Zorunlu 3 0 6
BÖTE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BÖTE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BÖTE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BÖTE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim Teknolojilerinin Kuramsal Temelleri545545444544445
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği434454535555454
İş Hayatında E-Öğrenme               
Teknoloji ve Toplum444433454453435
Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı               
Dijital Çağda Öğretim554544455544545
Eğitsel Dijital Oyunlar               
Öğretim Teknolojileri Proje Yönetimi554544435455555
Eğitim ve Dijital Kültür               
Bilgi İşlemsel Düşünme ve Uygulamalar443343335533535
Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı               
Çoklu Ortam Tasarımı555544334434444
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu               
Uzaktan Eğitim555444334434444
Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri               
Eğitsel Web Tasarımı555544333433444
Eğitsel Mobil Uygulama Tasarımı               
Nitel Araştırma Yöntemleri333355535455354
İnsan Bilgisayar Etkileşimi               
Öğrenme ve Öğretme Kuramları555554445554444
Akademik Yazım               
Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler555455555534545
Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirilmesi               
Bilimsel Araştırmalarda Alanyazın İncelenmesi544545544444555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555455
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İş Hayatında E-Öğrenme454433434443435
Teknoloji ve Toplum               
Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarının Tasarımı544454354434445
Dijital Çağda Öğretim               
Eğitsel Dijital Oyunlar555444334443444
Öğretim Teknolojileri Proje Yönetimi               
Eğitim ve Dijital Kültür443343453343434
Bilgi İşlemsel Düşünme ve Uygulamalar               
Bilimsel Araştırmalarda Teknoloji Kullanımı333355535555354
Çoklu Ortam Tasarımı               
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu544454434434544
Uzaktan Eğitim               
Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri445454334453554
Eğitsel Web Tasarımı               
Eğitsel Mobil Uygulama Tasarımı5555443 3433444
Nitel Araştırma Yöntemleri               
İnsan Bilgisayar Etkileşimi444444354434443
Öğrenme ve Öğretme Kuramları               
Akademik Yazım333344535555354
Öğretim Teknolojilerinde Güncel Eğilimler               
Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirilmesi555545545544554
Bilimsel Araştırmalarda Alanyazın İncelenmesi               
Uzmanlık Alan Dersi555555555555455
Öğretim Tasarımı555544444543554
Eğitim İstatistiği333454545555353
Seminer555445445555455
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555455
Tez Çalışması555555545555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555455
Tez Çalışması555555545555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık